Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Novi Sad

Konkursi

КОНКУРС
за суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних филмова у 2013. години

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у даљем тексту: Секретаријат) суфинансираће у 2013. години производњу дугометражних играних и документарно-играних филмова у укупном износу од 30.000.000,00 динара, и то
По класификацији корисника:
30.000.000,00 динара 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима

1. На Конкурсу могу да учествују само приватна предузећа регистрована искључиво за производњу филмова;
2. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава – Конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних филмова у 2013. години, који се може преузети на интернет страници Секретаријата: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Додатне информације могу се добити у Секретаријату, на телефон 021/487-4714 или на е-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.
3. Уз пријаву се обавезно подноси:
– потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве
– фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа и
– сви прилози који су наведени у пријавама.
За тачност података унетих у пријаву одговара Подносилац пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“.