Bespovratna sredstva inovativnim brzorastućim preduzećima

Konkursi

IncreaseMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima

Program podrške  inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste podrška jačanju inovativnosti brzorastućih malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
1) razvoj novog proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;
2) značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;
3) izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda – aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojećeg koji se odnosi na njene estetske karakteristike;
4) izrada dizajna nove ambalaže proizvoda – aktivnost se odnosi na izradu dizajna novog pakovanja proizvoda/usluge;
5) marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;
6) poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;
7) usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti;
8) nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća (ERP i dr.) (nabavka standardnih softverskih paketa (Microsoft Office i sl.) ne može se priznati kao aktivnost koja je predmet Programa);
9) specijalizovane obuke (strateško planiranje i upravljanje, finansijski menadžment i sl.);
10) poslovni konsalting (priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća,  brendiranje, process improvement points, uvođenje nove organizacione strukture i sl.);
11) izrada projektne dokumentacije za nove objekte – aktivnost obuhvata izradu tehničkih elaborata sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata za nove poslovne objekte, postrojenja, hale i druga proširenja privrednog subjekta koja će biti predmet daljeg ulaganja.
Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Korisnici bespovratnih sredstava – Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:
1) privredna društva kategorisana kao mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11);
2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
3) zadruge.
Uslovi učešća u Programu – Pravo učešća imaju navedeni privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su blagovremeno podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji;
2) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2009. godine;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu (ovaj uslov se ne odnosi na zadruge);
7) da su nezavisni, odnosno nisu deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
8) da su u januaru 2013. godine zapošljavali najmanje 8 lica (broj zaposlenih u mesecu januaru 2013. godine će se proveravati na osnovu PPOD obrazca Poreske uprave);
9) da su ostvarili rast prihoda od prodaje u 2011. godini od najmanje 25% u odnosu na 2009. godinu;
10) da nisu poslovali sa gubitkom u 2009, 2010. i 2011. godini;
11) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
12) da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu.

Finansijski okvir – Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Pod opravdanim troškovima aktivnosti podrazumevaju se troškovi koji su navedeni u tački 1.4. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava –  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Programom, predaju se lično ili preporučenom poštom najbližoj ARRA čiji se spisak nalazi na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Prijave se mogu predati i u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar, tel: 019/445-364  i Kancelarija u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11 000 Beograd, tel: 011/2060-856.
U navedenim agencijama se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Programu,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.

Rok za podnošenje prijava je 7. maj 2013. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Programu, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.mfp.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs. Na ovim adresama može se preuzeti i Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Javnom pozivu.

Link