Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE’

Bespovratna sredstva malim preduzećima za nabavku opreme

developMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Republika Srbija, Ministarstvo finansija i privrede poziva mala preduzeća, preduzetnile i zadruge da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

Ministarstvo finansija i privrede će radi povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u opremu, sufinansirati nabavku sledeće opreme:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odabranim poslovnim bankama: Societe Generale, Raiffeisen bank i ProCredit bank.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 100 miliona dinara, a pravo na sufinansiranje iznosi do 25% od vrednosti investicije. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 250.000 dinara, niti veći od 2.500.000 dinara. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita izabranih poslovnih banaka.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit, predaju se u jednoj od banaka koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme, Uputstvo za sprovođenje Programa i kompletna propratna dokumentacija za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:
• Ministarstva finansija i privrede: www.mfp.gov.rs
• Nacionalne agencije za regionalni razvoj:  www.narr.gov.rs
• Portala Preduzetnički servis: www.preduzetnickiservis.rs

Dokumenta preuzmite OVDE.

Link

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2013.

Podrška aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva

megaphoneMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Ministarstvo finansija i privrede će, u cilju podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, kroz promovisanje pozitivnih stavova prema preduzetništvu, kod mladih ljudi, žena i osetljivih grupa, finansirati projekte, koje realizuju udruženja u partnerstvu sa neprofitnim organizacijama a koja ispunjavaju uslove iz Programa.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 20.000.000,00 dinara a pravo na sufinansiranje iznosi 50 % ukupnih opravdanih troškova projekta. Razliku mora finansirati podnosilac prijave ili partner (jedan ili više) iz vlastitih izvora, ili iz drugih izvora koji ne potiču direktno iz budžeta Republike Srbije.

Iznos, odobrenih bespovratnih sredstava po projektu, ne može biti manji od 500.000,00 RSD niti veći od 3.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti samo za projekte čiji je cilj nekomercijalan.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 07. jun 2013. GODINE.

Kompletan tekst „Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini“ sa propratnom dokumentacijom i svim bitnim elementima i pravilima za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti OVDE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

turizam jezero,stolicaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude («Službeni glasnik RS» broj 22/2013).

2.    Osnovni ciljevi

1.    Unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:
1.1.    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
1.2.    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete;
1.3.    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
1.4.  unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
1.5.  dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
2.   Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;
3. Usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon i 93/12).

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09).

Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 1. septembra tekuće godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Rok za podnošenje zahteva za reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita je 1.novembar tekuće godine. Po odobrenom kreditu može se samo jednom, u periodu otplate kredita, odobriti reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link

Bespovratna sredstva inovativnim brzorastućim preduzećima

IncreaseMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima

Program podrške  inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste podrška jačanju inovativnosti brzorastućih malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
1) razvoj novog proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;
2) značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;
3) izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda – aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojećeg koji se odnosi na njene estetske karakteristike;
4) izrada dizajna nove ambalaže proizvoda – aktivnost se odnosi na izradu dizajna novog pakovanja proizvoda/usluge;
5) marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;
6) poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;
7) usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti;
8) nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća (ERP i dr.) (nabavka standardnih softverskih paketa (Microsoft Office i sl.) ne može se priznati kao aktivnost koja je predmet Programa);
9) specijalizovane obuke (strateško planiranje i upravljanje, finansijski menadžment i sl.);
10) poslovni konsalting (priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća,  brendiranje, process improvement points, uvođenje nove organizacione strukture i sl.);
11) izrada projektne dokumentacije za nove objekte – aktivnost obuhvata izradu tehničkih elaborata sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata za nove poslovne objekte, postrojenja, hale i druga proširenja privrednog subjekta koja će biti predmet daljeg ulaganja.
Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Korisnici bespovratnih sredstava – Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:
1) privredna društva kategorisana kao mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11);
2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
3) zadruge.
Uslovi učešća u Programu – Pravo učešća imaju navedeni privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su blagovremeno podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji;
2) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2009. godine;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu (ovaj uslov se ne odnosi na zadruge);
7) da su nezavisni, odnosno nisu deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
8) da su u januaru 2013. godine zapošljavali najmanje 8 lica (broj zaposlenih u mesecu januaru 2013. godine će se proveravati na osnovu PPOD obrazca Poreske uprave);
9) da su ostvarili rast prihoda od prodaje u 2011. godini od najmanje 25% u odnosu na 2009. godinu;
10) da nisu poslovali sa gubitkom u 2009, 2010. i 2011. godini;
11) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
12) da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu.

Finansijski okvir – Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Pod opravdanim troškovima aktivnosti podrazumevaju se troškovi koji su navedeni u tački 1.4. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava –  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Programom, predaju se lično ili preporučenom poštom najbližoj ARRA čiji se spisak nalazi na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Prijave se mogu predati i u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar, tel: 019/445-364  i Kancelarija u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11 000 Beograd, tel: 011/2060-856.
U navedenim agencijama se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Programu,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.

Rok za podnošenje prijava je 7. maj 2013. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Programu, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.mfp.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs. Na ovim adresama može se preuzeti i Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Javnom pozivu.

Link

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

turizam srbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2013. godini

Ministarstvo finansija i privrede raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2013. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, ako se tim projektima obezbeđuje:
a)    promocija Srbije kao turističke destinacije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora;

c)  edukacija i treninzi u turizmu;

d) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

e)  razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;

f) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon);

g) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

h) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

i) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

j) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

k) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

l) sufinansiranje projekata finansiranih iz fondova EU i drugih stranih donatora.

Sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama pravo korišćenja sredstava imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma navedene pod b) i v) iz prethodnog stava, osim verskih zajednica kojima se mogu odobriti i sredstva za finansiranje projekata navedenih pod brojem e), ž), z), i), i j) iz prethodnog stava.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod a), g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) može iznositi do 100% ukupne vrednosti projekta.
Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod  b) i v) može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. Podnosilac zahteva za ove projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Kriterijumi za  korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)    stepen razvijenosti opštine.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP;
3.    Karton deponovanih potpisa;
4.    Rešenje o upisu u  registar nadležnog organa;
5.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
6.    Overena fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje (važi za udruženja građana)
Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Uslovi i način korišćenja sredstava

I  Zahtevi za korišćenje svih dotacija, kao i subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu podnose se zaključno sa 30.03.2013. godine.

Liste vrednovanja i rangiranja ovih projekata, posebno subvencija, posebno dotacija, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Rang liste projekata će biti objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji ministartva www.mfp.gov.rs.

Projekti dotacija ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Projekti subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva, najviše do iznosa 15% ukupno opredeljenih sredstava  na ekonomskoj klasifikaciji 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za ove namene.

Na rang liste učesnici konkursa  imaju pravo prigovora u roku od tri dana od njihovog objavljivanja. Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačne rang liste projekata koji će biti finansirani iz sredstava ministarstva, takođe, se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rang lista iz prethodnog stava.

Korisnici sredstava subvencija i dotacija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekata edukacije i treninga u turizmu, počev od 2013. godine, mogu ostvariti pravo na korišćenje sredstava za realizaciju istog projekta najviše tri puta. Učešće sredstava ministarstva u sufinansiranju projekta u prvoj godini realizacije može biti najviše 50%, u drugoj godini najviše 30%, u trećoj godini najviše 10% od ukupne vrednosti projekta. Korisnici svake godine podnose novi zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava koji se ocenjuje nezavisno od prethodnih godina.

II Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) podnose se zaključno sa 1.09.2013. godine.

Vrednovanje ovih projekata vršiće komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Sredstva za realizaciju će se odobravati sukcesivno, za  projekte ocenjene sa prosečnom ocenom osam i više, do isteka roka za podnošenje zahteva.

Po isteku roka za podnošenje zahteva, komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja preostalih projekata koji nisu odobreni na prethodnim zasedanjima komisije. Projekti ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava svih subvencija i dotacija neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda ukupna vrednost projekta navedena u zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstva.

 Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo finansija i privrede i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link

Konkurs za pomoć lokalnim vlastima u isplati dugovanja

MINISTARSTVO  FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv – Pozivaju se zainteresovane jedinice lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: jedinice lokalne vlasti) za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru (u daljem tekstu: Program), koji je Vlada donela Zaključkom 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

I. USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE

– Učešće u realizaciji Programa mogu da prijave jedinice lokalne vlasti koje imaju dospele, a neizmirene obaveze prema privatnom sektoru, preuzete radi finansiranja kapitalnih investicionih izdataka, sa stanjem na dan 31. oktobra 2012. godine;

– Obaveze jedinice lokalne vlasti koje se izmiruju u skladu sa Programom, ne mogu biti veće od razlike između 50% tekućih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno Autonomne pokrajine Vojvodina u prethodnoj godini i stanja duga na kraju prethodnog meseca u odnosu na mesec kada se vrši regulisanje obaveza lokalne vlasti po ovom programu, niti mogu biti veće od 50% visine ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje toj jedinici lokalne vlasti, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu;

– Jedinice lokalne vlasti dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor i Upravi za javni dug izjavu o zainteresovanosti, zajedno sa zapisnicima o usaglašenom stanju duga, potpisanim sa poveriocima – privrednim društvima privatnog sektora, kojima je utvrđena visina dospelih a neizmirenih dugova jedinice lokalne vlasti na dan 31. oktobra 2012. godine;

Zapisnik o usaglašenom stanju duga sadrži naročito sledeće:
– broj i datum zaključenja ugovora ili drugog pravnog akta kojim je preuzeta obaveza,
– ukupan iznos duga, zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine,
– izjavu jedinice lokalne vlasti da je dug nastao po osnovu finansiranja kapitalnih izdataka;
– izjavu poverioca da pristaje da, umesto jedinice lokalne vlasti, potraživanje namiri naplatom državnih hartija od vrednosti koje će Republika Srbija izdati na ime tog poverioca, pod uslovima navedenim u Programu za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru, koji je sastavni deo Zaključka Vlade 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

– Na osnovu izjave o zainteresovanosti i zapisnika o usaglašenom stanju duga, Republika Srbija sa privrednim društvom privatnog sektora – poveriocem zaključuje ugovor o preuzimanju potraživanja i, na ime naknade za ustupljeno potraživanje, emituje državnu hartiju od vrednosti u formi inflaciono indeksirane amortizacione obveznice, sa rokom dospeća od tri godine uključujući period počeka od jedne godine. Amortizacija obveznica se vrši u 24 mesečne rate nakon isteka perioda počeka. Kupon emitovanih obveznica iznosi 2%. Indeks potrošačkih cena je osnova za inflaciono indeksiranje plaćanja po osnovu emitovanih obveznica;

– Republika Srbija, u svojstvu novog poverioca sa jedinicom lokalne vlasti zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze po osnovu preuzetih potraživanja, i ugovaraju novi uslovi izmirivanja obaveze jedinice lokalne vlasti prema Republici Srbiji, iz svih dužničko-poverilačkih odnosa sa poveriocima sa kojima jedinica lokalne vlasti ima potpisane zapisnike o usaglašenom stanju duga. Reprogramiranje obaveza predstavlja ugovaranje roka dospeća od tri godine od dana zaključenja ugovora, uključujući period počeka od jedne godine, uz obavezu vraćanja duga uvećanog za indeks potrošačkih cena i kamatu po stopi od 2%;

– Republika Srbija naplatu potraživanja, na osnovu saglasnosti jedinice lokalne vlasti, sadržane u zaključenom ugovoru o načinu izmirivanja duga prema Republici Srbiji, vrši obustavom pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća, kao i odgovarajućeg dela nenamenskog transfera koji joj se iz sredstava budžeta Republike Srbije raspoređuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu.

II. OSTALE INFORMACIJE

– Izjava o zainteresovanosti i zapisnici o usaglašenom stanju duga dostavljaju se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, Beograd, Pop Lukina 7-9 i Upravi za javni dug, Beograd, Pop Lukina 7-9. Obrazac izjave o zainteresovanosti može se preuzeti sa internet strane Uprave za trezor;

– Javni poziv objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i dnevnim listovima „Politika“ i „Večernje novosti“, kao i na internet strani Ministarstva finansija i privrede – Uprave za trezor i Uprave za javni dug;

– Javni poziv otvoren je do 30. aprila 2013. godine.

Link