Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije

Konkursi

brend srbijaMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije  

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu  („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 401-1176/2013 od 12. februara 2013. (u daljem tekstu: Zaključak) kojim se usvaja Program dodele sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije poziva zainteresovane fakultete iz oblasti primenjenih umetnosti koji su akreditovani i poseduju dozvolu za rad (u daljem tekstu: korisnike sredstava) da podnesu prijave na Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije (u daljem tekstu: Konkurs).

Cilj Programa dodele sredstava je razvijen prepoznatljiv vizuelni identitet nacionalnog brenda Srbije. Saradnja sa fakultetom iz oblasti primenjenih umetnosti, kao relevantnom naučnom i stručnom institucijom predstavlja način da se obezbedi visok nivo kvaliteta u kreiranju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, omogući učešće stručne i šire javnosti u procesu definisanja vizuelnog i vrednosnog okvira za pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije i postigne širok društveni konsenzus oko održivog rešenja vizuelnog identiteta koje će odražavati način života, identitet, vrednosti, kapacitete i potencijale Republike Srbije i efektno ih komunicirati ciljnim javnostima. Svrha dodele sredstava je kreiranje prepoznatljivog vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, kao osnove za efikasan sistem brending komunikacija, što će se obezbediti kroz finansiranje i implementaciju projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije. Članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), na razdelu 31 – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, funkcija 410, glavni program 1504 Promocija trgovine, program 1504-01 Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, ekonomska klasifikacija 465-Ostale dotacije i transferi, opredeljena su sredstva za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, u iznosu od 2.500.000 dinara. Sredstva u iznosu do 2.500.000 dinara se dodeljuju bespovratno prijavi predloga projekta koja ostvari najviše bodova.

Pravo učešća na Konkursu imaju fakulteti iz oblasti primenjenih umetnosti akreditovani u Republici Srbiji, koji poseduju važeću: dozvolu za rad, uverenje o akreditaciji fakulteta kao visokoškolske ustanove, kao i uverenja o akreditaciji jednog ili više studijskih programa iz obrazovno-naučne oblasti: Primenjene umetnosti i dizajn.

Rok za dostavljanje prijava je 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva (do 13.03.2013. godine).

Blagovremenim će se smatrati prijave koje budu dostavljene na pisarnicu ili poštom na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka u 12 časova. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni (subota ili nedelja) ili dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi sledeći radni dan do 12 časova. Zatvoreni koverat sa prijavom i svim potrebnim prilozima mora imati oznaku:

“KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJA VIZUELNOG IDENTITETA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE”

NE OTVARATI

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu na konkurs. Prijava na konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta  nacionalnog brenda Srbije mora biti sačinjena i dostavljena na način definisan Konkursnom dokumentacijom (koja se može preuzeti sa www.mtt.gov.rs). Dodatne informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti svakog radnog dana   putem telefona 011/ 3061 567. Najvažnije informacije tokom trajanja Konkursa, kao i obaveštenje o dodeli sredstava se objavljuju na web stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link