Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA’

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača

consumer-protectionMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija raspisuje Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu sa temom: Pružanje pravne pomoći potrošačima savetovanjem i postupanjem po prigovorima potrošača.

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu su: Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11- dr. zakoni), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12 i 94/13), član 131. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 73/10) i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa, ima samo ono udruženje za zaštitu potrošača koje je evidentirano u skladu sa Pravilnikom o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 32/11), a čije je sedište u regionu za koji konkuriše.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi.

Ukupno će biti izabrana četiri programa udruženja za zaštitu potrošača i to po jedan za svaki od sledećih regiona:
1. Vojvodina,
2. Šumadija i Zapadna Srbija,
3. Južna i Istočna Srbija i
4. Beograd.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13) i iznose ukupno 7.000.000,00 (slovima: sedammiliona) dinara. Iznos sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu iznosi:
– najmanje 1.400.000,00 (slovima: jedanmiliončetiristotinehiljada) dinara, a najviše 1.600.000,00 (slovima: jedanmilionšeststotinahiljada) dinara za region Vojvodine; region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije po programu i
– najmanje 2.000.000,00 (slovima: dvamiliona) dinara, a najviše 2.200.000,00 (slovima: dvamilionadvestotinehiljada) dinara za region Beograda.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

Rok za podnošenje prijava predloga programa je  4. april  2014. godine do 16 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Odeljenju za zaštitu potrošača, e-mail adresa: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

technolgy-children_zpsfea75402MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za podnošenje predloga programa za javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

Jedan od prioriteta Ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim programskim aktivnostima:
1.    Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike
2.    Bezbednost dece na internetu
3.    Digitalizacija kulturne baštine
4.    Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija
5.    Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike

Podnosioci predloga programa mogu da budu:
– udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,
– zadužbine i fondacije upisani u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Zainteresovani podnosioci predloga programa su dužni da predloge programa dostave Ministarstvu do 10. aprila 2014. godine do 16 časova.

Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se OVDE.

Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva

internet1MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za podnošenje predloga programa za Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu.

Jedan od prioriteta Ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške programskim aktivnostima u sledećim oblastima:
1. Takmičenja u oblasti informatike i matematike
2. Bezbednost dece na Internetu
3. Digitalizacija kulturne baštine
4. Nastava u digitalnim kabinetima
5. Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija

Podnosioci predloga programa mogu da budu:
– udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,
– zadužbine i fondacije upisani u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom.

Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa

Zainteresovani podnosioci predloga programa su dužni da predloge programa dostave Ministarstvu do 08. 07. 2013. godine do 16 časova. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.
Propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štamppanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se OVDE

zp8497586rq

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata

stari zanatiMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 3. Uredbe o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini – „Službeni glasnik RS“ br. 25 od 15. marta 2013. poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini.
Svrha dodele podsticajnih sredstava je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanja konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu i jačanja ekonomskog položaja privrednih subjekata u toj oblasti u uslovima ekonomske krize (u daljem tekstu podsticajna sredstva).

Namena i iznos podsticaja
Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom su namenska i dodeljuju se kao bespovratna.

U skladu sa članom 5. Uredbe sredstva se dodeljuju za sledeće namene:
1) Unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat;
2) Unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda;
3) Unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija privrednih subjekata;
4) Učešće privrednih subjekata na specijalizovanim sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu u 2013. godini, a radi promocije proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
5) Unapređenje prodaje, kanala distribucije i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
6) Edukaciju zaposlenih u privrednom subjektima u oblasti marketinga.

Privredni subjekti u svojim prijavama (isključivo na obrascu PKTZ – koji je sastavni deo Konkursne dokumentacije) mogu da konkurišu za dodelu podsticajnih sredstava za jednu ili dve namene od navedenih šest. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane.

Iznos podsticajnih sredstava, u skladu sa članom 6. Uredbe, može biti od 100.000,00 do 500.000,00 dinara po privrednom subjektu. Ukoliko vrednost namene iz čl. 5 prelazi maksimalni iznos podsticajnih sredstva po Uredbi (veća je od 500.000 dinara), privredni subjekat obezbeđuje sopstvena sredstva za iznos razlike.

Pravo učešća
U skladu sa članom 2. Uredbe tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Tradicionalnim zanatom u smislu ove uredbe smatraju se stari zanati, umetnički zanati i domaća radinost, a prema klasifikaciji iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/2012). Privredni subjekat koji konkuriše za podsticajna sredstva prilaže odgovarajući pismeni dokaz o tome da je upisan u Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu finansija i privrede.

Prijave na konkurs koje ne sadrže ovaj dokaz, u skladu sa čl. 4 st. 1 Uredbe, neće biti razmatrane.

U skladu sa članom 4. Uredbe, pravo učešća na konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici (u daljem tekstu: privredni subjekti), upisani u registar Agencije za privredne registre, sa aktivnim statusom.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredni subjekti:
1) kod kojih je pokrenut stečajni postupak odnosno postupak likvidacije;
2) koji imaju dospele, a neizmirene poreske i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji;
3) ako je preduzetnik, odnosno odgovorno lice privrednog subjekta osuđivano ili se protiv njega vodi istraga ili krivični postupak.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Način podnošenja prijave na konkurs
U skladu sa članom 3. Uredbe, prijava na obrascu PKTZ sa prilozima se podnosi Ministarstvu, do 12. aprila 2013. godine.

Blagovremeno primljene prijave će se smatrati one koje budu predate na pisarnici ili dostavljene poštom, i to do navedenog roka, na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije do 12. aprila 2013.

Zatvoreni koverat sa prijavom na obrascu PKTZ i prilozima mora biti čitko označen:
„KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
ZA TRADICIONALNE ZANATE“
NE OTVARATI

Prijave koje su neblagovremene, u nezatvorenoj koverti i/ili nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa odredbama Uredbe i ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.

Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava obavezno sadrži popunjen obrazac PKTZ sa obaveznim prilozima koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije, a kojima se dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Uredbom i ovim javnim pozivom.

Podnosilac prijave je obavezan da potpiše i pečatom overi obrazac PKTZ na mestima gde je to predviđeno na pojedinačnim obrascima koji čine sastavni deo obrasca PKTZ.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava.

Obaveštenje o dodeli podsticajnih sredstava se objavljuje na internet stranici ministarstva.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom i konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti preko telefona 011/36 20 385, radnim danom od 10 do 14 sati.

Takođe, ministarstvo će sve relevantne informacije i eventualna dodatna obaveštenja u vezi sa Konkursom objaviti na internet stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije

brend srbijaMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije  

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu  („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 401-1176/2013 od 12. februara 2013. (u daljem tekstu: Zaključak) kojim se usvaja Program dodele sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije poziva zainteresovane fakultete iz oblasti primenjenih umetnosti koji su akreditovani i poseduju dozvolu za rad (u daljem tekstu: korisnike sredstava) da podnesu prijave na Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije (u daljem tekstu: Konkurs).

Cilj Programa dodele sredstava je razvijen prepoznatljiv vizuelni identitet nacionalnog brenda Srbije. Saradnja sa fakultetom iz oblasti primenjenih umetnosti, kao relevantnom naučnom i stručnom institucijom predstavlja način da se obezbedi visok nivo kvaliteta u kreiranju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, omogući učešće stručne i šire javnosti u procesu definisanja vizuelnog i vrednosnog okvira za pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije i postigne širok društveni konsenzus oko održivog rešenja vizuelnog identiteta koje će odražavati način života, identitet, vrednosti, kapacitete i potencijale Republike Srbije i efektno ih komunicirati ciljnim javnostima. Svrha dodele sredstava je kreiranje prepoznatljivog vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, kao osnove za efikasan sistem brending komunikacija, što će se obezbediti kroz finansiranje i implementaciju projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije. Članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), na razdelu 31 – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, funkcija 410, glavni program 1504 Promocija trgovine, program 1504-01 Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, ekonomska klasifikacija 465-Ostale dotacije i transferi, opredeljena su sredstva za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, u iznosu od 2.500.000 dinara. Sredstva u iznosu do 2.500.000 dinara se dodeljuju bespovratno prijavi predloga projekta koja ostvari najviše bodova.

Pravo učešća na Konkursu imaju fakulteti iz oblasti primenjenih umetnosti akreditovani u Republici Srbiji, koji poseduju važeću: dozvolu za rad, uverenje o akreditaciji fakulteta kao visokoškolske ustanove, kao i uverenja o akreditaciji jednog ili više studijskih programa iz obrazovno-naučne oblasti: Primenjene umetnosti i dizajn.

Rok za dostavljanje prijava je 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva (do 13.03.2013. godine).

Blagovremenim će se smatrati prijave koje budu dostavljene na pisarnicu ili poštom na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka u 12 časova. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni (subota ili nedelja) ili dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi sledeći radni dan do 12 časova. Zatvoreni koverat sa prijavom i svim potrebnim prilozima mora imati oznaku:

“KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJA VIZUELNOG IDENTITETA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE”

NE OTVARATI

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu na konkurs. Prijava na konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta  nacionalnog brenda Srbije mora biti sačinjena i dostavljena na način definisan Konkursnom dokumentacijom (koja se može preuzeti sa www.mtt.gov.rs). Dodatne informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti svakog radnog dana   putem telefona 011/ 3061 567. Najvažnije informacije tokom trajanja Konkursa, kao i obaveštenje o dodeli sredstava se objavljuju na web stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2012

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2012

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Privredna komora Srbije i dnevni ekonomski list “Privredni pregled” raspisali su konkurs za 9. po redu akciju “Najbolje iz Srbije”.

Ciljevi akcije usmereni su na promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina poslovanja. Potrošači i kompanije akciju vide kao promovisanje najboljih brendova koje ima Srbija, a jaki i prepoznatljivi brendovi odslikavaju uspešnu privredu i pokazatelj su njene snage i stabilnosti.

Akcija ”Najbolje iz Srbije” je usmerena na jačanje imidža domaćih brendova, ali i jačanje konkurencije, uz podršku inovativnosti i afirmaciju lokalnih brendova. Akcijom se daje podrška i stranim investitorima i inostranim firmama za ostvarene poslovne rezultate na našem tržištu.

Pobednici dobijaju pravo da znak “Najbolje iz Srbije” koriste kao znak kvaliteta i poverenja na proizvodima, kao i u promotivnim i marketinškim aktivnostima.

Nagrade, priznanja, statue i plakete “Najbolje iz Srbije” dodeljuju se i ove godine u više kategorija za robne i korporativne brendove. Ocenjivanje prijavljenih brendova obavljaće se prema kriterijumima, koje su utvrdili profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Pravo učešća u akciji imaju svi privredni subjekti iz Srbije, u kategorijama koje zavise od vrste njihove delatnosti. Organizatori zadržavaju pravo da ne dodele prvu nagradu u kategorijama u kojima nema dovoljno prijavljenih učesnika, ili ukoliko nijedan od prijavljenih brendova ne bude imao dovoljno poena.

Upitnik za prijavljivanje i detaljne informacije o metodologiji, kriterijumima izbora, žiriju i nagradama dostupni su na sajtu www.najboljeizsrbije.rs , kao i www.pks.rs/najboljeizsrbije a moguće ih je dobiti i telefonom 011/3300 924, mejlom najboljeizsrbije@pks.rs , ili lično u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, svakog radnog dana od 08.30 do 16.30 časova.

Sve informacije o akciji mogu se dobiti i u redakciji dnevnog ekonomskog lista “Privredni pregled”, čiji su brojevi telefona 011/3196 318 i 011/3196 323.

Javni poziv na konkurs za učešće u akciji “Najbolje iz Srbije 2012.” otvoren je do 14. decembra 2012. godine.

Osim što je garancija standarda i kvaliteta, domaći brend je i jedinstvena ideja, stav, ili koncept, aktivno prisutan i uvrežen u svesti potrošača.
Preduzetnički duh, usvajanje marketinških principa u poslovanju, briga za potrošača, inovativnost i kvalitet proizvoda, uz uspešnu komunikaciju sa komintentima na tržištu, omogućili su dosadašnjim dobitnicima priznanja “Najbolje iz Srbije” da postanu lideri u svojim granama i primer za poslovanje drugim kompanijama.

Link