Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

Konkursi

turizam srbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2013. godini

Ministarstvo finansija i privrede raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2013. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, ako se tim projektima obezbeđuje:
a)    promocija Srbije kao turističke destinacije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora;

c)  edukacija i treninzi u turizmu;

d) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

e)  razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;

f) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon);

g) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

h) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

i) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

j) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

k) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

l) sufinansiranje projekata finansiranih iz fondova EU i drugih stranih donatora.

Sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama pravo korišćenja sredstava imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma navedene pod b) i v) iz prethodnog stava, osim verskih zajednica kojima se mogu odobriti i sredstva za finansiranje projekata navedenih pod brojem e), ž), z), i), i j) iz prethodnog stava.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod a), g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) može iznositi do 100% ukupne vrednosti projekta.
Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod  b) i v) može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. Podnosilac zahteva za ove projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Kriterijumi za  korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)    stepen razvijenosti opštine.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP;
3.    Karton deponovanih potpisa;
4.    Rešenje o upisu u  registar nadležnog organa;
5.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
6.    Overena fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje (važi za udruženja građana)
Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Uslovi i način korišćenja sredstava

I  Zahtevi za korišćenje svih dotacija, kao i subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu podnose se zaključno sa 30.03.2013. godine.

Liste vrednovanja i rangiranja ovih projekata, posebno subvencija, posebno dotacija, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Rang liste projekata će biti objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji ministartva www.mfp.gov.rs.

Projekti dotacija ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Projekti subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva, najviše do iznosa 15% ukupno opredeljenih sredstava  na ekonomskoj klasifikaciji 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za ove namene.

Na rang liste učesnici konkursa  imaju pravo prigovora u roku od tri dana od njihovog objavljivanja. Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačne rang liste projekata koji će biti finansirani iz sredstava ministarstva, takođe, se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rang lista iz prethodnog stava.

Korisnici sredstava subvencija i dotacija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekata edukacije i treninga u turizmu, počev od 2013. godine, mogu ostvariti pravo na korišćenje sredstava za realizaciju istog projekta najviše tri puta. Učešće sredstava ministarstva u sufinansiranju projekta u prvoj godini realizacije može biti najviše 50%, u drugoj godini najviše 30%, u trećoj godini najviše 10% od ukupne vrednosti projekta. Korisnici svake godine podnose novi zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava koji se ocenjuje nezavisno od prethodnih godina.

II Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) podnose se zaključno sa 1.09.2013. godine.

Vrednovanje ovih projekata vršiće komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Sredstva za realizaciju će se odobravati sukcesivno, za  projekte ocenjene sa prosečnom ocenom osam i više, do isteka roka za podnošenje zahteva.

Po isteku roka za podnošenje zahteva, komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja preostalih projekata koji nisu odobreni na prethodnim zasedanjima komisije. Projekti ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava svih subvencija i dotacija neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda ukupna vrednost projekta navedena u zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstva.

 Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo finansija i privrede i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link