Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici.

Visina učešća Pokrajinskog sekretarijata u sufinansiranju projekta je do iznosa od 150.000 dinara.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012 godinu („Sl. list APV“ broj: 23/2011, 3/2012, 29/2012) u razdelu 11 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (ekonomska klasifikacija 481), ukupan iznos sredstava za dodelu po ovom konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za sufinansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 26. novembar 2012. godine, a realizacija projekta u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište udruženja; kontakt osobu; broj žiro računa; matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta; način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora, potrebno je dostaviti i Rešenje o upisu u registar udruženja Agencije za privredne registre; fotokopiju OP obrasca za ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

5. Pored prijavnih konkursnih obrazaca organizacija je u obavezi da dostavi Akt o registraciji odnosno rešenje o upisu u registar Agencije za privredne registre, Statut organizacije i fotokopiju obrasca sa imenom ovlašćenog lica za potpisivanje ugovora.

6. Prijave na Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na konkurs za sufinansiranje projekta Udruženja građana koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici, na adresu Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-45-42, kontakt osoba Slobodanka Vićentijević).

7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 10 dana od poslednjeg dana za predaju predloga projekata

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

– Realizacija finansijskih obaveza Sekretarijata vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

11. Odabir projekata za finansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu završni izveštaj o realizaciji projekta;
– Uz finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima dostavlja se i specifikacija troškova sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa sa potpisima od odgovornog lica, ugovori, izvodi iz banke, kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava iz kojih se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima.

Link