Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje
sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe
za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva
sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje
imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć
starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih
nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i
unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje
Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.
Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja
sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se
zapošljavaju.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu – izvođaču
javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima,
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u
visini od:
– 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa I i II stepenom stručne spreme;
– 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec
angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec
angažovanja u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih,
humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i
obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i
prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih
sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno
socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i
ispunjenja ugovornih obaveza.

4. Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za
sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja
javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.
Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke,
u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u
skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i
odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom
prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg
odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade
utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENjA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
– socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno
ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog
nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj,
bibliotečkoj i turističkoj delatnosti, poslovi ažuriranja baza podataka i
drugi poslovi;
– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga,
mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata
od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja –
poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;
– održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera,
kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda,
čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i
održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za
uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i
drugi poslovi.

IV PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– društvene organizacije
– udruženja građana.

Uslovi
Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da
ostvari pod uslovom da:
– zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili
nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
– je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti
javnog rada (termin plan);
– je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze
čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave:
– prijava za javne radove na propisanom obrascu;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko
podnosilac prijave nije registrovan u APR;
– mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje ili mišljenje nadležnog
organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o opravdanosti
izvođenja javnog rada, ukoliko podnosilac prijave raspolaže istim;
– fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u
oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i
zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku
lokaciju);
– spisak lica korisnika usluga – za podnosioce javnih radova iz oblasti
socijalnih i humanitarnih delatnosti;
– interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove –
ukoliko poslodavac izvođač javnog rada organizuje obuku;
– dokaz o učešću u finansiranju, ukoliko se sprovođenje javnih radova
finansira od strane nadležnog organa teritorijalne autonomije, lokalne
samouprave ili iz drugih izvora.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za
odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, nadležnoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog
rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema
registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada,
neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu
www.nsz.gov.rs.

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i
bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru
ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje
razmatrati.

Bodovanje podnetih prijava
Prilikom bodovanja prijave za javne radove uzimaju se u obzir sledeći
kriterijumi: oblast sprovođenja, dužina trajanja javnog rada, ukupan planirani
broj nezaposlenih lica, učešće lokalne samouprave, organa teritorijalne
autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova, prethodno
korišćena sredstva Nacionalne službe za javne radove, ocena ostvarene
saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima i procena važnosti
podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje
filijale.

Bodovna lista se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale danom
objavljivanja Javnog konkursa.

Nacionalna služba zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi
izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim
iznosom sredstava koji je opredeljen za filijalu.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi direktor Nacionalne
službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Nacionalne službe.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe i poslodavac – izvođač javnog rada
zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu
– karton deponovanih potpisa i
– termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje
javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno
početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre
datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana
donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
1. ZA PREDUZETNIKA:
– dve istovetne blanko lične menice sa jednim žirantom, sa meničnim
ovlašćenjem.
2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i
nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih
obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za
realizaciju javnog rada.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65
godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno
od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost
(preduzetnik).

VII OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da:
– zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu
najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog
odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana
prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim
nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
– organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i
zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući
račun lica;
– mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada
zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
– Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju
javnog rada;
– Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za
troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na
sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;
– Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid
u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za
realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.
U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane
ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu
kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici
Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel: 0901-300-
301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 29.02.2012.godine.

Link