Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

1. za prijavu programa/projekata i skupova stručnih organizacija, saveta  i udruženja
2. za finansijsku podršku i pokroviteljstvo ministarstva zdravlja

Programe/projekte  mogu  prijaviti sve  zainteresovane  organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim Javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, zagovaranja, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

1. OPŠTI USLOVI PRIJAVE
Svako  udruženje čija je delatnost od opšteg dobra u Republici Srbiji ima pravo da  se  prijavi  na  ovaj  Javni  poziv.  Programi/projekti  i  skupovi  će  se  uzeti u obzir za finansiranje, ako udruženje zadovoljava sledeće opšte uslove:

– Registrovano je i deluje na području Republike Srbije;
– Udruženje treba da ima aktivno telo upravljanja (skupština, upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
– Udruženje treba da ima ljudske i materijalne resurse za sprovođenje prijavljenog projekta/programa ili organizaciju skupa;
– Delatnost udruženja nije finansirana drugim propisima;
– Jedna od delatnosti udruženja mora da bude povezana sa zdravljem ili sa zdravstvenom zaštitom stanovništva.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da  ispunjava i sledeće posebne uslove:
– Udruženje treba da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;                                                         –
– Udruženje mora da navede Ministarstvo zdravlja u programu skupa  i svim pratećim publikacijama,  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

2. PREDNOST U FINANSIRANjU IMAĆE  NEVLADINA UDRUŽENjA KOJA:
– Uključuju korisnike u razvoj i praćenje programa/projekta;
– Prijave programe/projekte ili/i skupove sa novim inicijativama, rešenjima ili intervencijama u zajednicama;
– Razvijaju solidarnost i saradnju s drugim udruženjima i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave na čijem području se program/projekat sprovodi, drugim stručnim institucijama i donatorima);
– Svoje programe/projekte usmeravaju na osobe, grupe i zajednice;
– U svoj rad uključuju volontere;
– Dokumentuju sufinansiranje prijavljenog programa/projekta ili skupa od strane lokalne i/ili regionalne samouprave prilikom prijave (pismo namere o sufinansiranju i preporuka);
– Prijave program/projekat ili skup koji je usklađen s nacionalnim strategijama ili nacionalnim programima

3. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije  2010-2015. godine.

Prioritetne oblasti su:
1. reproduktivno zdravlje
2. zdravlje dece i mladih
3. podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
4. mentalno zdravlje
5. bolesti zavisnosti
6. zdravlje starih
7. zdravlje invalida
8. zdravlje Roma
9. sprečavanje nasilja u porodici
10. smanjenje svih oblika diskriminacije nad ženama
11. prevencija hroničnih nezaraznih bolesti

4. ŠTA NIJE OBUHVAĆENO OVIM KONKURSOM?

Programi/Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj Konkurs su:
– Aktivnosti zdravstvenih ustanova pošto su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili budžeta Ministarstva zdravlja;
– Naučno-istraživački programi/projekti (za njih je odgovorno Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja);
– Štampanje autorskih monografija;
– Kulturne manifestacije;
– Pojedinačna i grupna stručna usavršavanja u zemlji i  inostranstvu.

5. PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija  projekta  vršiće  se  na  osnovu  ugovora  zaključenih  između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Po  potpisivanju  ugovora,  sredstva  će  biti  uplaćena  nosiocu  projekta.  Nakon završetka projekta,  u  sklopu  završnog  izveštaja,  dostavlja  se  detaljan narativni i finansijski  izveštaj  uz  koji  se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture). Izveštaji moraju biti potpisani od strane osobe koja ga sačinjava, koordinatora projekta i ovlašćenog lica i overeni pečatom udruženja.

6. NAČIN PRIJAVE

Sva zainteresovana udruženja mogu svoje programe/projekte ili skupove da prijave na priloženom obrascu M 4 uz detaljan opis predloženih aktivnosti.

Minimalni  iznos  koji  se  može  odobriti  u  kategoriji  programa/projekta  ili organizacije  skupa  je 20.000,00 dinara, a najviši 300.000,00 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

U  slučaju  kada  se  traži  samo  pokroviteljstvo, neophodno je da zahtev bude upućen na memorandumu  udruženja,  sa  pečatom  i potpisom predsednika  udruženja.

Zakasnele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave  koje  nisu u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Obrasci za prijavu zajedno s detaljnim uputstvima za prijavljivanje mogu se naći: na veb stranici Ministarstva zdravlja: http://www.zdravlje.gov.rs

(Preuzmite Obrazac M4)

Popunjeni obrazac M 4 s kompletnim prilozima, treba poslati isključivo poštom, uz napomenu  “ KONKURS ZA UDRUŽENjA“  i  poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Sektor za zdravstvenu zaštitu
Grupa za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
Nemanjina 22 – 26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja je
Dr Dubravka Šaranović Racić,
Broj telefona:(011)3631-376

Email: dubravka.saranovic@zdravlje.gov.rs

7. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa/projekata udruženja za finansijsku podršku u okviru raspoloživih sredstava Državnog budžeta u 2011. godini je 15 dana od dana objave Javnog poziva. Prijave za konkurs bi trebalo da stignu najkasnije do 17. 03. 2011. godine.

Ministarstvo  zdravlja  Republike  Srbije  će  spisak  prihvaćenih  projekata  za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavu projekata.

 

Link