Oko 30.000 strana pravnih dokumenata biće prevedeno do kraja godine

Vesti

Kancelarija za evropske integracije, koja je započela projekat prevođenja pravnih dokumenata na srpski jezik, ostvarila je brojne rezultate na ovom polju. Do sada je prevedeno oko 22.000 stranica pravnih dokumenata, pri čemu je planirano da se do kraja 2010. godine, taj broj poveća na 30.000.

Pored toga, ažuriran je i na sajtu EU objavljen pojmovnik „Eurovoc“, urađena je stručna, jezička i pravnotehnička revizija 10.000 stranica prevedenih dokumenata, završena priprema tehničke specifikacije za sistem za upravljanje dokumentima u procesu prevođenja, a sačinjene su i na internetu objavljene terminološke baze „Evronim“ i „Evroteka“ (http://prevodjenje.seio.gov.rs/evronim/).

Oganizacija procesa prevođenja, razrađena je nakon što je 16. aprila 2009. godine na sednici Vlada Republike Srbije, usvojena Informacija o pripremi pravnih tekovina EU na srpskom jeziku.

U okviru Kancelarije za evropske integracije, uspostavljen je Sektor za koordinaciju prevođenja, koji predstavlja centralni koordinacioni mehanizam za ovaj projekat, dok su Republički sekretarijat za zakonodavstvo, resorna ministarstva i ostali organi državne uprave, zaduženi za poslove pravnotehničke, odnosno stručne redakture prevedenih dokumenata.