Korišćenje solarne energije u domovima učenika

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta ,,Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV“, broj: 20/2009), u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine koji bi bili pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: bolnice, studentski domovi, gerontološki centri, sportski centri, hoteli  itd…

Sredstva po ovom Konkursu se dodeljuju za sufinansiranje:

-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro –oprema)

-adaptacija/sanacija postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima ili

-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode. U cenu ulaze neophodni prateći mašinski i elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkurs imaju domovi učenika sa teritorije AP Vojvodine koje planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu u domovima učenika na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, s tim da se odobrena sredstva isključivo koriste za nabavku i montažu novoprojektovanih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama; adaptacija/sanacija postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima ili rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjm kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12.2010. godine.

3. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –“Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa  na  adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Link