Otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2010. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, odobrava se poslodavcima koji otvaraju do 20 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica romske nacionalnosti koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu:  Nacionalna služba).

U toku trajanja Javnog poziva, poslodavac može samo jednom podneti zahteve za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:

– da broj zaposlenih nije, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, smanjivan, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;

– da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

– da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, izuzev preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

– da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci;

– da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine;

– da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu kod poslodavca –  podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

– državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i eksteritorijalne organizacije;

– podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost menjačnica, primarne poljoprivrede, taksi-prevoza, kockanja i klađenja i dr.;

– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;

– podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos prestao u periodu kraćem od 6 meseci od dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

– Zahtev sa biznis planom;

– fotokopija Rešenja nadležnog organa o upisu u registar;

– pismene izjave nezaposlenih lica da su pripadnici romske nacionalnosti;

– potvrda o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca

koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

– poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;

– završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije1;

– program za rešavanje viška zaposlenih sa predlogom mera za rešavanje viška i spiskom viška zaposlenih, ukoliko se programom zapošljavaju lica kod drugog podslodavca.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30.04.2010.godine.

Link