Konkurs za izbor osnovnih objekata za vodosnabdevanje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, NOVI SAD
Konkurs za izbor osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom u čijem finansiranju će u 2009. Učestvovati pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2009. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom, u ukupnom iznosu do 268.605.893,41 dinara.

Pod  snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod osnovnim objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati sa najviše 5.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju svi investitori    (Opštine, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine) osnovnih  objekata za vodosnabdevanje, izuzev investitora industrijskih objekata.

Smatra se da je investitor ispunio uslove za učešće na konkursu ukoliko je:

–  Sekretarijatu izmirio obavezu za vodoprivrednu naknadu za korišćenje voda, a zaključno sa avgustom 2009. godine;

–  Dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima (ako je bio korisnik sredstava);

– Obezbedio investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;

–  Pribavio dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;

–  Pribavio uverenje nadležnog organa lokalne samouprave (Opština)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).

Prijave prispele, na konkurs, razmatraće Stručna komisija Sekretarijata Konačnu odluku po ovom konkursu donosi Sekretar na osnovu izveštaja  Stručne komisije. U odluci će se utvrditi lista prioriteta koja će  biti osnova za uplatu odobrenih sredstava.

Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati po redosledu sa liste prioriteta i po dinamici koja bude omogućena prihodima od  vodoprivredne naknade za korišćenje voda.

Kod utvrđivanja liste prioriteta uzimaće su u obzir naročito:

  1. Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
  2. Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
  3. Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
  4. Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
  5. Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava;
  6. Da li je investitor već koristio sredstva iz Budžeta AP Vojvodine;
  7. Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće).

Prijave na konkurs primaju se  zaključno sa 07.10.2009. godine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu