Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe i koji su doneli odluku o osnivanju ili odluku o angažovanju poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs,
 • Fotokopija PIB obrazca,
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
 • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe,
 • Overena fotokopija Saglasnosti ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija Odluke kojom je donet opštinski Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe,
 • Overen spisak sa i

  menima angažovanih poljočuvara,

 • Pravdanje za sredstava dodeljena za opremanje poljočuvarske službe u 2008. godini (dostavljaju gradovi i opštine koji su u 2008. godini sa Sekretarijatom zaključili ugovor o finansiranju opremanja poljočuvarske službe) .

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ''konkurs- poljočuvarska služba''.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-05 .

Rok: 21.09.2009. god.

zp8497586rq