CIP Javni poziv

Konkursi

CIP EKO-INOVACIJE – PROJEKTI PRVE PRIMENE I PONOVNOG UVOĐENJA NA TRŽIŠTE
CIP Javni poziv

Identifikator poziva: ENTR/CIP/09/D/N01S00

Eko-inovacije se odnose na promenu obrazaca proizvodnje i potrošnje i na razvoj tehnologija, proizvoda i usluga koje dovode do smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj eko-inovacija je povezivanje istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija.

Najvažnije informacije o pozivu:

 • poziv je objavljen 20. aprila 2009. godine.
 • krajnji rok za prijavu je 10. septembar 2009. godine.
 • projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
 • evaluacija projektnih predloga do kraja 2009. godine.
 • početak realizacije projekata mart/april 2010. godine.
 • procenat sufinansiranja od strane Zajednice do 50% opravdanih troškova.
 • projektne aktivnosti mogu maksimalno da traju 36 meseci.
 • ukupan budžet ~ 30 miliona evra, biće podržano ~ 40 projekata.

Više informacija o pozivu je dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Više informacija o eko-inovacijama je dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Ko može prijaviti projekat?

Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Švajcarska, Island), i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija i Izrael).

Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Poziv se odnosi na:

 • projekte prve primene ili ponovnog uvođenja na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi (tehnički uspešno demonstrirani, ali zbog određenih rizika još uvek nisu prodrli značajnije na tržište i zbog toga im je potrebna podrška).
 • tržišno-orijentisane aktivnosti vezane za razumevanje tehnologija zaštite životne sredine i eko-inovativnih aktivnosti od strane preduzetnika.
 • implementaciju novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama, kao što su upravljanje zaštitom životne sredine, kreiranje proizvoda, procesa i usluga koji nemaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Projekti koji spadaju u nadležnost drugih EU programa:

Projekti koji se odnose na upravljanje i planiranje upotrebe zemljišta, upravljanje prirodnim staništima, na urbane politike i projekte sa javnom dimenzijom trebaju da se prijave za LIFE+ ili FP7 program (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj).

Projekti koji se fokusiraju na povećanje korišćenja obnovljivih vidova energije i energetsku efikasnost trebaju da se prijave za program Inteligentna energije Evrope (IEE).

Projekti vezani za istraživanje i tehnološki razvoj trebaju biti prijavljeni za FP7 program.

Ciljevi poziva:

 • podsticanje novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama u oblastima kao što su upravljanje zaštitom životne sredine i stvaranje ekoloških proizvoda, procesa i usluga,
 • uklanjanje prepreka za šire korišćenje eko-inovacija,
 • kreiranje većeg tržišta za eko-inovativne proizvode i usluge,
 • povećanje inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

Vrste aktivnosti koje će se podržavati:

 • Čistiji proizvodni procesi (s naglaskom na sektore koji imaju veliki negativni uticaj na životnu sred

  inu, kao što su: građevinarstvo, hemijska industrija, prehrambena industrija, reciklaža).

 • Inovativni i ekološki proizvodi i usluge, inovativni pristupi eko-dizajnu proizvoda.
 • Podrška preduzećima (posebno malim i srednjim) u poboljšanju poslovanja, proizvoda, usluga (inovativni pristup ekološkom načinu upravljanja ili povećana eko-efikasnosti).

Prioritetne oblasti i aktivnosti:

Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu. U 2009. godini prednost imaju sledeći sektori:

1) Reciklaža

 • bolje metode sortiranja i metode za otpadne materijale, građevinski otpad, industrijski otpad, električni i elektronski otpad s mogućnošću recikliranja i stara vozila.
 • inovativni proizvodi koji koriste reciklirane materijale ili olakšavaju reciklažu i zadovoljavaju međunarodne proizvodne standarde, napredne zahteve dizajna i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
 • inovacije poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo

 • inovativni proizvodi ili procesi u sektoru građevinarstva koji imaju za cilj racionalniju upotrebu prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.
 • ekološke usluge u građevinarstvu.
 • inovativni sistemi vodosnabdevanja u građevinarstvu, kao što su ušteda vode, sakupljanje i korišćenje kišnice i drugo.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)

 • čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale pakovanja, procesi i usluge s ciljem efikasnije upotrebe resursa.
 • čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije staklenih gasova i/ili povećanje reciklaže.
 • povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
 • čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu nastalog potrošnjom hrane i pića.

4) „Zelenije“ poslovanje/pametna nabavka

U okviru ovog prioriteta podršku će imati inovativni pristupi sistemima upravljanja odnosima prema životnoj sredini, kao što su EMAS (Eco-Management and Auditing Scheme), povećana eko-efikasnost ili korišćenje znaka zaštite životne sredine („eco-label“) koji smanjuju negativni uticaj načina proizvodnje i potrošnje na ekološke i prirodne resurse. EMAS je upravljački alat za preduzeća i ostale organizacije kojim seocenjuje, izveštava i unapređuje odnos prema životnoj sredini. Znak zaštite životne sredine („eco-label“) je instrument koji potvrđuje da su proizvod ili usluga dobrog kvaliteta i performansi u smislu odnosa prema životnoj sredini.

Prioritet će imati klasteri ili lanci dobavljača i sektorski pristupi, kao što je na primer podsticanje korišćenja EMAS alata u industrijskim klasterima i distriktima malih i srednjih preduzeća.

Napomena:

Projekti se prijavljuju direktno u Briselu, isključivo elektronskim putem na internet adresi koja će u maju biti objavljena na:http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Krajnji rok za prijavu je 10. septembar 2009. godine.

zp8497586rq