Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

Konkursi

POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

Poziv vaspitno-obrazovnim ustanovama sa teritorije AP Vojvodine radi prijavljivanja za sprovodjenje obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

Program realizuje se na sledeći način:

– pravo na stručno osposobljavanje imaju nezaposlena lica sa evidencije NSZ,

– osposobljavanje se vrši u sledećim oblastima: osnovna informatička obuka, obuke za stare, zaboravljene, tradicionalne i umetničke zanate, za deficitarna zanimanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i sticanje novih znanja prema zahtevu Nacionalne službe za zapošljavanje (obuke za zavarivače, poslovne sekretare, zidare, tesare, rodomontere, armirače, vaspitače za decu sa posebnim potrebama, negovateljice, šivače, obućare i dr.), a na osnovu odluke Komisije za izbor vrste obuke i izbor izvodjača obuke, osposobljavanje vrše vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole koje su u mreži ustanova čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne smaouprave) i visokoškolske ustanove, kao korisnici budžetskih sredstava, sa teritorije AP Vojvodine koje imaju registrovanu proširenu delatnost pod šifrom 80420 – obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja,

– ugovori izmedju stručne službe za realizaciju programa Privrednog razvoja AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i vaspitno-obrazovne ustanove zaključuju se u skladu sa članom 2. Zakona o javnim nabavkama,

– obuke se realizuju u saradnji i prema pravilima Nacionalne službe za zapošljavanje koje se odnose na cenu obuke, kvalitet obuke i druge uslove,

– vaspitno-obrazovne ustanove uz prijavu dostavljaju ponudu koja treba da sadrži: vrstu obuke, period izvodjenja obuke, broj časova, broj polaznika, trajanje teorijskog i praktičnog dela, imena predavača koji će vršiti obuku sa kratkom biografijom i fotokopijom diplome i rešenje o registraciji u kojem je navedena proširena delatnost pod šifrom 80420.

Vaspitno-obrazovna ustanova mora da ispunjava sledeće uslove:

– da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine,

– da ima registrovanu proširenu delatnost pod šifrom 80420 – obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja.

Vaspitno-obrazovne ustanove dostavljaju:

– ponudu na obrascu koji mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata, a koja treba da sadrži: vrstu obuke, period izvodjenja obuke, broj časova, trajanje teorijskog i praktičnog dela, imena predavača sa biografijom,

– fotokopiju diplome predavača i

– fotokopiju rešenja o registraciji.

Cenu za pojedine obuke odredjuje Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova prema kriterijumima NSZ, a na predlog Komisije za realizaciju programa koju čine predstavnici Sekretarijata i NSZ-Pokrajinske službe.

Odluku o izboru vaspitno-obrazovne ustanove koja će vršiti svaku pojedinačnu obuku donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog Komisije, uz uvažavanje kriterijuma:

– da osnovna delatnost vaspitno-obrazovne ustanove, stručni kadrovi i prethodna praksa garantuju kvalitetnu obuku,

– preporuke NSZ ili druge institucije na osnovu prethodnih iskustava,

– geografska podudarnost sedišta vaspitno-obrazovne ustanove i mesta prebivališta

nezaposlenih lica.

Zainteresovane vaspitno-obrazovne ustanove prijave sa dokumentacijom ostavljaju, lično ili preko pisarnice pokrajinskih organa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Mihajla Pupina 16, sa naznakom „Izvodjenje obuke za nezaposlena lica“.

Rok za dostavljanje prijava je do 15.03.2009.godine.