POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga u AP Vojvodini u 2023. godini

1. CILj KONKURSA

Cilj ovog Konkursa jeste povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, kroz unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture.
Imajući u vidu značaj razvoja ruralnih područja, u cilju smanjenja migracija iz sela u gradove neophodno je poboljšati ruralnu infrastrukturu što doprinosi ne samo unapređenju kvaliteta života u ruralnom području već i turističkom razvoju.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 35.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.00.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1. Investicije u uspostavljanje, unapređenje ili proširenje osnovnih usluga lokalnom stanovništvu vezanih za odmor i kulturu, uključujući i prateću infrastrukturu
2. Investicije u rekreativnu infrastrukturu za javnu upotrebu, turističke info centre i turističku infrastrukturu manjeg obima.

Sredstva se mogu koristiti za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata kao i opremanje objekata za javnu upotrebu.

3. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Lokalne samouprave koje imaju status grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018) imaju pravo da konkurišu za naseljena mesta koja se ne nalaze u sedištu grada.

4. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 06.10.2023. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija;
1. Čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim pečatom i potpisom odgovornog lica;
2. Popunjena, potpisana i pečatom overena izjava podnosioca zahteva koja je sastavni deo prijave;
3. Kopija izvoda iz katastra nepokretnosti za parcelu i/ili objekat (pribavlja se u katastru nepokretnosti u lokalnoj samoupravi), ne stariji od šest meseci u kome se vidi da je objekat koji je predmet radova legalan i u javnoj svojini;
4. Fotodokumentacija predmetnog objekta
5. Izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća; ukoliko navedena sredstva nisu obezbeđena, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će se ista obezbediti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora;
A) za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata dostavlja se:
• kopija tehničke dokumentacije na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao rešenje o odobrenju izvođenja radova;
• kopija rešenja o odobrenju za izvođenje radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole;
• predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);
B) za sufinansiranje tekućeg održavanja objekata dostavlja se:
• fotokopija akta izdatog od strane organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole, kojim se potvrđuje da je predmetna vrsta radova, u priloženom predmeru i predračunu radova, tekuće održavanje objekta odnosno radovi za koje se ne izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/2021);
• predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);
C) za sufinansiranje opremanja objekata dostavlja se:
• Specifikacija opreme odnosno overenih ponuda od prodavaca opreme;

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.
Postupak donošenja odluke je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje Sekretarijat.

6. POSTUPAK DONOŠENjA ODLUKE
Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo („Službeni list AP Vojvodine“ broj 8/23) i Pravilnikom o dodeli sredstava za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga u AP Vojvodini u 2023. godini.

7. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

1. Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.
2. Korisnik sredstava dužan je da primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 91/2019).
3. Rok za pokretanje postupka javnih nabavki ne može biti duži od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.
4. Korisnik sredstava obavezuje se da na kraju investicije dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži: Okončanu situaciju sa obračunom izvršenih radova overenu od strane nadzornog organa investitora i izvođača radova i izvod o izvršenom plaćanju a ukoliko je vršeno opremanje objekta dostavlja se overena fotokopija računa, izvod o izvršenom plaćanju, otpremnica i fotokopija garantnog lista.
5. ukoliko je vrednost radova i/ili opreme ugovorena između korisnika sredstava i izvođača radova i/ili isporučioca opreme veća od ukupne ugovorene vrednosti ugovora između Pokrajinskog sekretarijata i korisnika sredstava, razlika pada na teret korisnika sredstava.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zadržava pravo da od korisnika sredstava zatraži dodatnu dokumentaciju.
U momentu isplate sredstava račun korisnika sredstava ne sme biti u blokadi.
Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

8. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem preko digitalne platforme AgroSens APV. Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4416, u periodu od 13 do 15 časova.

 

Detaljnije