Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

Konkursi

art galleryPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na:

1. muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples)
2. likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
3. književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije)
4. pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade)
5. filmske prezentacije (filmske radionice, festivali, nagrade)
6. video i multimedijalno stvaralaštvo (radionice, festivali, nagrade)
7. međuregionalnu saradnju u okviru tačaka 1.- 6.

a u ukupnom iznosu od 131.630.000,00  dinara.

II  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.  Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, kulturni centri, nevladine organizacije i druga pravna lica koja ispunjavaju sve uslove iz člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik) čiji se projekti ili programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine kao i projekti ili programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2. Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz popunjeni obrazac Prijave na konkurs (Upitnik) obavezno se podnosi i:
– overena i potpisana izjava ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– zvaničan dokaz o računu u banci za podnosioce koji nemaju budžetski račun

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Prijave se podnose lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(za Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u  oblasti
savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

9. Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

10. Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :

021/487 4560    – muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo

021/487 4507    – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo

021/487 4264    – pozorišno stvaralaštvo,  filmske prezentacije i filmske radionice,  video i multimedijalno stvaralaštvo

021/487 4642    – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji zadovoljavaju sve opšte uslove navedene u članu 5. Pravilnika i najmanje tri kriterijuma navedena u članu 20. Pravilnika.

Link