MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon), Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 10/13, 26/21-dr. zakon), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci u životnu sredinu, iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, s ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja i zaštite i unapređivanja životne sredine.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 120.000.000,00 dinara (slovima: stodvadesetmilionadinara), Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 138/22 i 75/23) Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0404-Upravljanje zaštitom životne sredine, Programska aktivnost/Projekat 4012- Nabavka, zamena, rekonstrukcija i sanacija kotlarnica za grejanje, ekonomska klasifikacija 463- Transfer ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata u 2023. godini, a koji se odnose na nabavku, zamenu, rekonstrukciju i sanaciju kotlarnica za grejanje, uključujući potrebne radove za realizaciju pomenutog projekta, s ciljem smanjenja ispuštanja zagađujućih supstanci iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, osim za objekte koja već imaju mogućnost priključenja na daljinsko grejanje.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– troškovi nabavke kotlova i peći na ekološki neprihvatljive energente (drvo, ugalj, mazut i sl.), kao i zamena postojećih dotrajalih kotlova novim, efikasnijim kotlovima, na isti energent;
– troškovi građevinskih radova, molerskih radova, stolarskih radova kao i drugih radova koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta;
– troškovi nabavke alata i opreme;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE ZAHTEVA Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne
samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava za nabavku, zamenu, sanaciju i rekonstrukciju kotlarnica sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, veza sa drugim projektima)
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 28. septembrom 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/2600-433

Detaljnije