POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU – II Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU

II Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Predmet i cilj konkursa
Predmet II Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini (dalje: Konkurs) je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvodnog procesa ili za povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, odnosno troškova transporta, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Konkurs se realizuje kroz 2 komponente, i to:
Pod Komponentom 1 podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa.

Pod Komponentom 2 podrazumeva se nabavka nove opreme za privredna društva koja su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija[1], čijom se kupovinom značajno povećava međunarodna konkurentnost privrednog društva – podnosioca prijave i mogućnost uključivanja u međunarodne lance dobavljača, a koja je neophodna za uspostavljanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom.

Pod komercijalnim aranžmanom sa multinacionalnom kompanijom podrazumeva se izrada komponenti koje ulaze u finalni proizvod multinacionalne kompanije (uključujući i ambalažu),

kao i pružanje proizvodnih usluga koje ulaze u cenu koštanja jedinice proizvoda, odnosno predstavljaju sastavni trošak u vrednosti proizvoda i neophodne su u procesu proizvodnje proizvoda, kao i plasiranje proizvoda (sopstvenih ili robne marke) direktno multinacionalnoj kompaniji ili preko dobavljača multinacionalne kompanije[2].

Cilj ovog Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

II
Visina sredstava i korisnici
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 500.000.000,00 dinara.

Deo sredstava u iznosu od 300.000.000,00 dinara opredeljuje se za nabavku opreme za Komponentu 1, dok se deo sredstava u iznosu od 200.000.000,00 dinara opredeljuje za nabavku opreme za Komponentu 2.

Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023-rebalans) u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici sredstava, odnosno podnosioci prijave mogu biti privredna društva – mikro, mala i srednja pravna lica prema Finansijskom izveštaju za 2022. godinu – čiji niti jedan od osnivača nije razvrstan kao veliko pravno lice prema Finansijskom izveštaju za 2022. godinu ili klasifikovan kao multinacionalna kompanija prema odredbama ovog Konkursa.

U slučaju da je jedan od članova, odnosno osnivača podnosioca prijave strano pravno lice, bez obzira na procenat udela, podnosilac prijave dužan je da uz prijavu dostavi i dokaze o visini imovine, prosečnom broju zaposlenih i visini prihoda na dan 31.12.2022. godine, na osnovu čega će, prema kriterijumima za određivanje veličine pravnog lica koje propisuje Zakon o računovodstvu RS, biti određena njegova veličina.

Sedište podnosioca prijave mora se nalaziti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i investicioni projekat koji se realizuje mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, gde se mora zadržati najmanje 3 godine od dana upisa zaloge na opremi koja je predmet Konkursa.

Podnosioci prijave mogu biti samo ona privredna društva koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

Podnosiocu prijave mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara za Komponentu 1, odnosno 2.000.000,00 dinara do 12.000.000,00 dinara za Komponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

IV
Prijava i obavezna dokumentacija
Podnosilac prijave podnosi Pokrajinskom sekretarijatu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava isključivo na propisanom obrascu, na srpskom jeziku.
Uz Prijavu na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre – kopija (u daljem tekstu: APR)
2. Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre za 2022. godinu kao i konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja;
3. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 9.2023. godine;
4. Potvrda o danima blokade u periodu od 1.1.2022. godine do dana objave Konkursa (original ili overena kopija);
5. Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak stečaja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija);
6. Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti – (original ili overena kopija);
7. Uverenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija);
8. Potvrda APR-a ili Uverenje Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original ili overena kopija);
9. Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original ili overena kopija);
10. Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original ili overena kopija);
11. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan objave konkursa tj. 8.9.2023. i 12 meseci unazad;
12. Izjavu o ispunjavanju uslova Konkursa i kumulaciji državne pomoći u skladu sa članom 7. Zakona o kontroli državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019) (Izjava br. 1);
13. Izjavu o korišćenju finansijskih izvora koji ne sadrže državnu pomoć (Izjava br. 2);
14. Izjava o opremi i kredibilnom dobavljaču (Izjava br. 4);
15. Izjava o obezbeđenom poslovnom prostoru sa najmanje 3 fotografije pogona i postojećih mašina (Izjava br. 5);
16. Izjava ekskluzivnog distributera opreme (Izjava br. 6) – samo ukoliko se oprema koja je proizvedena u Republici Srbiji kupuje od ekskluzivnog distributera;
17. Izjava o korišćenju sredstava Sekretarijata u prethodne dve godine (Izjava br. 3);
18. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 8.9.2021. godine i na dan 8.9.2023. godine;
19. Zbirne kartice kupaca (200 do 206) i dobavljača (431 do 436) sa ukupnim prometom za 2021. i za 2022. godinu;
20. Zbirne kartice konta 520 i 521 za 2022. godinu;
21. Predračun/ponudu/predugovor kredibilnog dobavljača opreme/distributera za traženu opremu, sa iskazanom neto vrednošću;
22. Izjava (svih) osnivača o visini imovine, visini prihoda i prosečnom broju zaposlenih na dan 31.12.2022. godine osnivača (samo za podnosioce prijave čiji je član strano pravno lice);
23. Popunjeno i potpisano Pismo preporuke multinacionalne kompanije na propisanom obrascu – samo za Komponentu 2;
24. Popunjeno i potpisano Pismo preporuke dobavljača multinacionalne kompanije na propisanom obrascu – samo za Komponentu 2, za podnosioce koji komercijalni aranžman sa multinacionalnom kompanijom ostvaruju preko dobavljača;
25. Izjava multinacionalne kompanije o statusu aktivnog dobavljača na propisanom obrascu – samo za Komponentu 2, za podnosioce koji komercijalni aranžman sa multinacionalnom kompanijom ostvaruju preko dobavljača.
Na predračunu/ponudi/predugovoru jasno mora biti naveden datum nakon objave Konkursa i mora biti naznačeno da je oprema koja se isporučuje nova.
Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti prevedena i izdata u skladu sa propisima države u kojoj je izdata.
Sva dokumentacija ne sme da bude starija od dana objavljivanja Konkursa.
Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave i/ili dobavljača traži i dodatna dokumentacija.
Neblagovremene, nepotpune, netačne, nedozvoljene, nečitke i neuredne prijave, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, kao i one koje su pisane rukom neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

V
Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 8.9.2023. godine i traje zaključno sa 4.10.2023. godine, računajući i taj dan.

Dodatne informacije mogu se dobiti od:

Komponenta 1:

Stefan Davidović, 021/487-4158, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs

Teodora Đedovac, 063/88-04-107 teodora.djedovac@vojvodina.gov.rs

Komponenta 2:

Biljana Vrzić, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.org.rs

Tanja Vičević. 021/472-32-40, tanja.vicevic@rav.org.rs

Sanda Emini, 021/472-32-40, sanda.emini@rav.org.rs (Oblast Proizvodnja prehrambenih proizvoda)

Detaljnije