Konkurs za sufinansiranje festivala i manifestacija, kao i amaterskog stvaralaštva iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje festivala i manifestacija, kao i amaterskog stvaralaštva iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini

Predmet konkursa jeste podrška festivalima i manifestacijama, kao i projektima amaterskog stvaralaštva u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva na teritoriji AP Vojvodine.

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2018. godini festivale i manifestacije, kao i projekte amaterskog stvaralaštva u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara (slovima: deset miliona dinara i 00/100).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu imaju subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS″, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to:
– javna nefinansijska preduzeća i organizacije;
– privredna društva i preduzetnici, registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911) i
– udruženja u kulturi.

Na konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i podnosioci prijave iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
– da su ideja, tema i sadržaj projekta u vezi s kulturnim prostorom AP Vojvodine;
– da deo projektnog tima čine osobe s teritorije AP Vojvodine;
– da će projekat u celosti ili delom biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine.

Prijava se podnosi na obrascu Prijava – sufinansiranje festivala i manifestacija, kao i amaterskog stvaralaštva iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini.

Obrasci prijava se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama Sekretarijata (adresa: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad).

Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni. Za tačnost podataka unetih u prijavu krivično i materijalno odgovara podnosilac prijave.

Kontakt za dodatne informacije: Nataša Matijević, 021/487 4714, natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Prijave se podnose u jednom (1) potpisanom i overenom primerku, lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Rok za podnošenje prijave na konkurs jeste 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”.

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca, koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Ukoliko podnosilac prijave nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržan na konkursu, može naknadno da otvori račun.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku ili je utvrđen nenamenski utrošak dodeljenih sredstava – neće se razmatrati. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava koje je konačno. Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Sekretarijat će razmatrati dostavljene prijave koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i opšte uslove konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, broj 105/2016 i 112/17) – koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.

Troškovi goriva, ugostiteljske usluge i troškovi reprezentacije se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Ovi troškovi mogu biti priznati u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima, kada je projekat/program takvog sadržaja da uključuje ove elemente (ishrana učesnika na festivalima, prevoz i sl.), a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod podnosioca prijave, a takođe ni nabavku opreme, osim u izuzetnim slučajevima kada je projekat/program takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije