Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama u oblasti informatičke obuke – SA KONTAKTIMA

Konkursi

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za finansiraje projekata u oblasti informatičke obuke

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalna samouprava) u ukupnom iznosu 1.300.000,00 dinara (slovima: miliontristahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 2.2 – Informatička obuka žena na selu.

Sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za projekte Informatičke obuke koje su namenjene seoskim ženama u APV.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje unapređenja položaja žena na selu

– podrška seoskim ženama da, putem informatičkog opismenjavanja, unaprede sopstvene preduzetničke osobine za aktivno učestvovanje na tržištu rada

– podrška lokalnih samouprava seoskim ženama da stečeno znanje i veštine primene za razvojne politike i revitalizaciju sela

– podizanje kapaciteta lokalne samouprave za unapređenje politike jednakih mogućnosti

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo na učešće imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2. Lokalna samouprava može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 130.000,00 dinara (slovima:stotridesethiljadadinara);

3. Lokalne samouprave na teritoriji APV mogu aplicirati sa projektom „Informatička obuka za žene na selu “

4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova – www.ravnopravnost.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke”

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Prednost pri odlučivanju imaju lokalne samouprave koje:

– obezbede najadekvatnije uslove za informatičke obuke seoskih žena u informatičkim kabinetima seoskih škola

– obezbede sopstveno učešće u realizaciji projekta

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE (.DOC)

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Link

zp8497586rq