POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU – Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

I PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva (u daljem tekstu: Poziv) je finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine.

Cilj ovog Poziva je podrška procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinacija svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine.

II IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐEN JAVNIM POZIVOM
Sredstva opredeljena za ovaj Poziv u iznosu od 60.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/22), u članu 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1001 – Stručna, finansijska i administrativna podrška merama u projektima u oblasti regionalnog razvoja – Ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti.

III NAMENA SREDSTAVA
Opredeljena sredstva namenjena su za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj, unapređenje i modernizaciju lokalne, poslovne i društvene infrastrukture.

IV PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU
Pravo učešća na Pozivu imaju jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Podnosilac prijave može aplicirati sa više prijava.

V USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU
Uslovi za finansiranje projekata po Pozivu su:
• da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Poziva,
• da je projekat u skladu sa planskim dokumentima Podnosioca prijave,
• da Podnosilac prijave nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao,
• da se protiv ovlašćenog lica za podnošenje prijave ne vodi krivični postupak.

VI KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi za ocenu projekata su sledeći:
• Razvijenost jedinica lokalne samouprave,
• Očekivani efekti koji se postižu realizacijom projekta:
o uticaj na razvoj i unapređenje lokalne samouprave u obavljanju poslova i efikasnost u pružanju usluga građanima,
o uticaj na podsticanje novih investicija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

VII DOKUMENTACIJA
Podnosilac prijave je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:
• uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta,
• mišljenje nadležnog organa Podnosioca prijave za poslove urbanizma i prostornog planiranja da postoji planski osnov za planirani projekat,
• informaciju o postojećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, ukoliko se aplicira za narednu fazu izrade, u kom slučaju Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi o tome zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije,
• Izjava Podnosioca prijave da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata),
• Izjava da se protiv lica ovlašćenog za podnošenje prijave ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata).
Zadržava se pravo da se od Podnosioca prijave zatraži i dodatna dokumentacija.
Nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni Pozivom, odnosno one koje se ne odnose na Pozivom predviđene namene), nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu) neće biti razmatrane.

VIII ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Poziv je otvoren do utroška sredstava.

Sve dodatne informacije u vezi sa Pozivom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu putem elektronske pošte na imejl adrese: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs i marijana.rakic@vojvodina.gov.rs