POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama

1) PREDMET I CILj JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja – finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sistema za tretman komunalnih otpadnih voda, za prečistače komunalnih otpadnih voda i potrebne infrastrukture, projekte kanalizacione mreže i prateće opreme.
Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje stabilnog, sigurnog i dugoročnog odvođenja otpadnih voda, zaštita i poboljšanje kvaliteta vode i životne sredine uopšte, smanjenje rizika po javno zdravlje i unapređenje kvaliteta života stanovništva, podrška ruralnom razvoju, stvaranje preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj i smanjenje regionalnih dispariteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

2) IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 50.000.000,00 dinara, obezbeđen Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu (“Sl.list APV“, broj 54/22), razdeo 12 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Program 0406 – Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima; Programska aktivnost 1001 Upravljanje komunalnim otpadnim vodama (sufinansiranje JLS u izradi planske i projektno-tehničke dokumentacije); Izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju sistema za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, u javnoj svojini, na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstva ne mogu da budu korišćena za finansiranje i sufinansiranje izgradnje kućnih priključaka.
Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke usluga ili za projekte za čiju realizaciju je zaključen ugovor o pružanju usluge.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena za refundaciju prenetih sredstava pružaocu usluge.

3) PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.
Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da prilikom razmatranja prijava ne prihvati prijave jedinica lokalne samouprave kojima su dodeljena sredstva po osnovu javnih konkursa sprovedenih od strane Pokrajinskog sekretarijata u prethodnim godinama, a koje nisu ispunile obaveze u ugovorenom roku ili saradnja sa njima nije bila na zadovoljavajućem nivou.

Način podnošenja prijave na konkurs

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu tehničke dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Tamara Orlović i Miljana Nikolić, na telefon: 021/487 4484 i 021/487 4640, e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs i miljana.nikolic@vojvodina.gov.rs.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs)
2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3. Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pisanoj formi na jedinstvenom obrascu.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
– iskazanu procenu finansijskih sredstava potrebnih za izradu tehničke dokumentacije;
– dokaz o sprovedenom postupku javne nabavke, ukoliko je sproveden, i Ugovor sa odabranim izrađivačem tehničke dokumentacije;
– ukoliko postupak javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije, koji je predmet konkursa, još uvek nije sproveden, nadležni organ JLS treba da dostavi izjavu da će sprovesti postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
– overenu fotokopiju PIB obrasca;
– overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
– overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2023. godinu sa naznakom gde su u budžetu jedinice lokalne samouprave planirana sredstva na ime sopstvenog učešća na izradi tehničke dokumentacije

ROKOVI ZA SPROVOĐENjE KONKURSA
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ od 01.06.2023. do 30.06.2023. godine.
– rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 30.06.2024. godine,
– nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti (sa dostavljenim Projektom u elektronskoj formi) i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Detaljnije