Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini

1. PREDMET OGLAŠAVANJA

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz:
1) poboljšanje pristupačnosti;
2) obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice,
3) podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom,
4) unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, posebno žena i mladih, jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu od 180.029.000,00 dinara.

2. PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:
1) da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa propisima koji regulišu upis u Registar udruženja;
2) da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa;

3) da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:
1) trajanje programa može biti maksimalno 8 meseci, zaključno sa 31. decembrom 2023. godine;
2) sve aktivnosti utvrđene predlogom programa moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

3. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom merila i kriterijuma bliže uređenih:
– Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18);
– Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 109/12, 10/18 i 15/19 – dr. pravilnici);
– Direktivom o načinu rada, postupanja i ponašanja u postupku raspodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa sa ciljem zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom broj 110-00-148/2021-15 od 19. marta 2021. godine.

Propisi kojima je bliže uređeno vrednovanje i rangiranje predloga programa dostupni su na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs

Komisija za sagledavanje i procenu programa vrši procenu podnetih programa uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
1) reference programa:
• oblast u kojoj se realizuje program
• broj korisnika programa
• inovativnost i mogućnost daljeg razvijanja programa
• održivost programa
2) ciljeve koji se postižu:
• obim zadovoljavanja javnog interesa, odnosno relevantnost u odnosu na ciljeve i prioritet konkursa
• merljivost rezultata programa
3) budžet i racionalnost troškova:
• da li su predloženi troškovi neophodni za realizaciju programa
• da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući
• da li je budžet jasan
4) sufinansiranje programa iz drugih izvora:
• da li je predviđeno finansiranje programa iz sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa
5) kapacitete podnosioca programa za realizaciju programskih aktivnosti:
• da li podnosilac ima stručne i tehničke kapacitete za realizaciju programa i iskustvo u oblasti na koju se program odnosi
• da li podnosilac ima upravljačke kapacitete.

4. POSTUPAK ZA DODELU SREDSTAVA

Predlozi programa biće razmotreni i procenjeni od strane Komisije za sagledavanje i procenu programa koju obrazuje rukovodilac nadležnog organa koja će vršiti procenu u fazama koje su međusobno uslovljene ispunjenošću uslova prethodne faze i to:
1) ispunjenost formalno pravnih uslova
2) ispunjenost uslova koji se tiču podnosioca i predloga programa
3) procena kvaliteta programa i finansijska evaluacija.
Kriterijumi za dodelu sredstava omogućavaju da se kvalitet podnetih predloga programa proceni na osnovu prioriteta utvrđenih konkursom, a sredstva odobre po osnovu aktivnosti koje maksimiziraju opšti efekat samog predloga programa.
Kriterijumi za dodelu sredstava su podeljeni na podsekcije tako da se svaka podsekcija vrednuje bodovima od 1 do 5 i to na sledeći način: 1 – veoma loše, 2 – loše, 3 – odgovarajuće, 4 – dobro i 5 – veoma dobro.
Rangiranje predloga programa se vrši na način da je prvoplasirani predlog programa onaj koji ima najveći prosečni zbir bodova, zatim sledi program sa prvim sledećim nižim zbirom bodova i tako do najnižeg zbira osvojenih bodova.
U razmatranje za finansiranje uzeće se samo programi koji su vrednovani sa preko 50% bodova, jer predlozi programa koji su vrednovani ispod ovog praga nisu zadovoljili postavljene standarde i efikasnost njihove implementacije bi mogla biti upitna.
Komisija za sagledavanje i procenu programa može da izvrši revidiranje predloženog budžeta predloga programa, odnosno korekciju predloženih troškova predloga programa, da predloži finansiranje samo pojedinih aktivnosti, u potpunosti ili delom ili da na drugi način usaglasi troškove programa, vodeći računa o ukupnom iznosu raspoloživih sredstava po konkursu, realnosti i objektivnosti kod određivanja visine potrebnih sredstava za pojedine namene u predlogu programa, usaglašenosti troškova za pojedine namene sa istim ili sličnim troškovima kod drugih programa i drugim činjenicama od uticaja na mogućnost učešća u finansiranju, u odnosu na prioritete raspisanog Javnog konkursa.
Ukoliko se vrši korekcija predloženih troškova predloga programa, budžet programa se obavezno dostavlja na saglasnost podnosiocu predloga programa pre sačinjavanja Liste vrednovanja i rangiranja podnetih programa.
U slučaju da podnosilac ne dostavi saglasnost na revidirani budžet program se ponovo sagledava i procenjuje se mogućnost njegovog finansiranja u potpunosti, a ukoliko se proceni da nema mogućnosti za puno finansiranje program se ne predlaže za finansiranje.
Listu vrednovanja i rangiranja podnetih programa donosi Komisija za sagledavanje i procenu programa koja se prvi put sastaje najkasnije istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja konkursa i dalje redovno u toku godine, u skladu sa dinamikom pristizanja

predloga programa i ista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Ministarstva i Portalu e-Uprava.
Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Odluku o izboru programa kojima se dodeljuju sredstva iz budžeta Republike Srbije za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Ministarstva i Portalu e- Uprava.
Na osnovu navedene odluke, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će sa podnosiocima programa čije se finansiranje odobrava zaključiti ugovore o realizaciji programa.

5. OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnici sredstava kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta po ovom konkursu, dužni su da otvore poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor, kao i da dostave instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze.
Korisnici sredstava dužni su da pre sklapanja ugovora Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostave izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostajanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.
Tokom realizacije odobrenog programa, korisnik sredstava je u obavezuje da:
– postupa u skladu sa dokumentacijom podnetom po javnom konkursu, u pogledu namene i dinamike realizacije programa;
– se pridržava instrukcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
– u svakom momentu omogući kontrolu realizacije i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok realizacije odobrenog programa;
– Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, uputi poziv za učešće u aktivnostima koje se realizuju u okviru odobrenog programa na elektronsku adresu osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs;
– istakne da se program realizuje sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Korisnik sredstava se obavezuje da završni izveštaj o realizaciji programa dostavi na obrascima i u rokovima koje određuje Ministarstvo.

6. PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju.

Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave.
Zajedno sa odštampanom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije.

OBAVEZNU DOKUMENTACIJU ČINE:
• Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa
• Aneks 2 – Obrazac budžeta programa
• Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa
• USB sa elektronskom verzijom obrazaca, isključivo u formatima Word i Excel
• Overena kopija statuta udruženja
• Profakture – ukoliko se predlogom programa predviđa nabavka opreme ili nameštaja
• Predmer i predračun radova i fotografije prostorija koje su predmet adaptacije i rekonstrukcije – ukoliko je predlogom programa predviđena adaptacija i rekonstrukcija prostora, sa napomenom da je potrebno voditi računa o uslovima i kriterijumima koji moraju biti ispunjeni prema propisima kojima se uređuje oblast planiranja i izgradnje
• Pravni osnov korišćenja prostora – ukoliko je predlogom programa predviđena adaptacija i rekonstrukcija prostora
• Protokol o saradnji, odnosno partnerstvu, kojim su jasno definisane uloge i odgovornosti svakog partnera – ukoliko se predlog programa podnosi u saradnji sa partnerom.

Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs, u delu Konkursi i na Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs
U razmatranje se neće uzeti predlozi programa koji su pisani rukom ili pisaćom mašinom, dostavljeni mimo propisanih obrazaca i dostavljeni bez kompletne obavezne dokumentacije.

7. ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PREDLOGA PROGRAMA

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom i odštampanom primerku poštom preporučeno ili ličnom dostavom.
Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”.
Predlozi programa dostavljaju se do utroška sredstava, a najkasnije do 02. oktobra 2023. godine, u zatvorenoj koverti na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, Beograd

Detaljnije