Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva ap vojvodine za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva ap vojvodine za 2022. godinu

1. CILJ KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva oprema, istraživanje i izrada i realizacije projekata radi unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 4.500.000,00 dinara.

Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

U ukupnom iznosu do 4.500.000,00 dinara finansiraće se:
2c) Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodine, do 100 %, u iznosu do 4.500.000,00 dinara.

6. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima udruženja lovaca – lovački savezi, koji su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva, sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

7. USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da za istu namenu i za istu lokaciju u prethodnih 5 godina, nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :
– za sredstva iz tačke 2c.) – udruženja lovaca – lovački savezi, koji su registrovani radi ostvarivanja opštih i zajedničkih ciljeva u oblasti lovstva, sa teritorije AP Vojvodine.

8. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Detaljnije