Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2022. godini.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za troškove kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2022. Godini ( u daljem testu: investicija)

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno- 1.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu:
• do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2021.godine;
4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;
5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godine, ukoliko je korisnik istog;
6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 i 95/2018);

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

9. Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
10. Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
11. Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
12. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 15.11.2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:
1. čitko popunjen obrazac prijave;
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave;
5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
7. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
8. ukoliko je podnoslilac prijave završio srednju poljoprivrednu školi ili poljoprivredni fakultet – fotokopija svedočanstva srednje poljoprivredne škole ili diplome poljoprivrednog fakulteta ;
9. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;
10. važeću kopiju sertifikata za organsku proizvodnju;
11. ugovor između proizvođača i ovlašćene kontrolne organizacije o kontroli ili sertifikaciji organske proizvodnje;
12. kopija Rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu, koje je izdalo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, za kontrolnu organizaciju koja kod proizvođača sprovodi sertifikaciju organske proizvodnje;
13. predračun koje je izdala kontrolna organizacija za obavljene usluge kontrole ili sertifikacije organske proizvodnje za 2022. godinu;

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

14. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
15. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
16. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).
17. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;

Podnosilac prijave treba da se izjasni na obrascu koji je sastavni deo prijave o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4, 5, pribaviti sam ili će Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Sredstava će se isplaćivati na osnovu ugovora između Pokrajinskog sekretarijata i korisnika sredstava.
Za investicije iz tačke 1, sredstva će se isplaćivati nakon donošenja odluke o raspodeli sredstava, a u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine i nakon što Korisnik sredstava dostavi:
• izvod s računa poljoprivrednog gazdinstva ili kontrolne organizacije kojim se potvrđuje da je izvršena uplata za kontrolu ili sertifikaciju po izdatom računu za obavljenu uslugu (ili u banci overen nalog za uplatu proizvođača kojim se potvrđuje izvršena finansijska obaveza proizvođača prema kontrolnoj organizaciji);

Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Isto tako, Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su značajno iznad tržišne vrednosti;
U momentu isplate sredstava račun preduzetnika i pravnog lica ne sme biti u blokadi;
Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom;
Plaćanje mora da se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;
Sekretarijat putem nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da izvrši činjenično stanje (završnu kontrolu) na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Sekretarijatu.
Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za sertifikaciju organske proizvodnje u 2022. godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

KONTAKT

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Detaljnije