Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22

I. PREDMET I MAKSIMALNA VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA
SUFINANSIRANJE

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:

1) Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr., kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV- om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeći kriterijumi energetske efikasnosti:
– Spoljna stolarija (pvc, drvo, aluminijum) sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

  • U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
  • U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

2) a) Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drveni pelet, briket, sečka), grejača prostora ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim za porodične kuće.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno:
– 85.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas;
– 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).

b) Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drveni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za stambene zgrade-sa pravnim statusom stambene zajednice
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno:

  • 40.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi;
  • 50.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka) pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:
– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas (kondenzaccioni kotao) iznosi 90%
– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drveni pelet, briket, sečka) iznosi 85%.

3) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 4., ovog odeljka)

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

4) Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om.

5) Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:
– 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV- om, ili;
– iznosa koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavljene profakture, sa iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

Vlasnici porodičnih kuća i stanova ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka, osim za mere iz stava 1. tačka 2. i 3. ovog odeljka.
Ukupno planirana sredstva koja Opština Kanjiža zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 8.400.000,00 dinara.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici bespovratnih sredstava su građani opštine Kanjiža, vlasnici porodičnih kuća i stanova izuzev:
1) vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnih objekata koji ne služe za stanovanje;
2) vlasnika stambenih objekata koji su prethodne godine, nakon dostavljanja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske efikasnosti odustali od sprovođenja aktivnosti;
3) članova Komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti.

III. USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i stambene zajednice koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je podnosilac prijave vlasnik nepokretnosti za koju se podnosi prijava ili plodouživalac (u slučaju prava plodouživanja priložiti saglasnost vlasnika nepokretnosti) i da živi u porodičnoj kući ili u stanu na teritoriji opštine Kanjiža za koji se podnosi prijava (fotokopije lične karte ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom);
2) da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh;
3) da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
a. izvod iz baze podataka katastar nepokretnosti za predmetnu nepokretnost (preuzeti sa linka: https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup );
b. da poseduje rešenje o ozakonjenju; v. da poseduje upotrebnu dozvolu;
4) da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu;
5) ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti;

Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće ili stana, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika uz prijavu.
Ukoliko je podnosilac prijave plodouživalac, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

Prijavni obrazac potpisan od strane podnosioca prijave, zajedno sa obaveznom pratećom dokumentacijom, dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti, Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije sa naznakom:

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kanjiža, odnosno najkasnije do 03. avgusta 2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti koordinatoru, Rudolfu Čekeu na telefon 064-806-2074 ili elektronskim putem na imejl: rudolfcs@kanjiza.rs odnosno članovima Komisije, Dukai Jeneu na telefon 064-824-4386 ili Papdančo Igoru na telefon 064-806-2130, ili lično u kancelarijama 5. i 8. Gradske kuće, radnim danima od 8.00 do 12.00 časova.

Detaljnije