Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), opredelilo je 41.000.000,00 dinara.
Na osnovu Konkursa, objavljenog 22. aprila 2019. godine, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije

za pošumljavanje u 2019. godini od 20. juna 2019. godine, raspodeljena su sredstva u iznosu od 18.061.564,00 dinara.
Ovim Konkursom vrši se raspodela preostalog iznosa sredstava Zelenog fonda za pošumljavanje u 2019. godini od 22.938.436,00 dinara.
Navedena sredstva dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština, i to za:
– pošumljavanje degradiranih površina ili površina za koje postoji opasnost od degradacije,
– pošumljavanje u cilju stvaranja vetrozaštitnih pojaseva,
– pošumljavanje gradskih šuma i drugih javnih površina,
– ostali vidovi pošumljavanja u cilju zaštite životne sredine.

 

2) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne
samouprave (gradovi i opštine), kao i gradske opštine na teritoriji Republike Srbije, koje ispunjavaju uslove iz člana 2. Uredbe.
Zahtev za dodelu sredstava Zelenog fonda za pošumljavanje sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Zelenog fonda u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, partnerstvo i saradnja u realizaciji projekta sa drugim pravnim i fizičkim licima, preduzetnicima, nevladinim organizacijama i dr., veza sa drugim projektima);
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka;
8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta; Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1.

 

3) USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za ocenjivanje zahteva jesu:

  1. Vrsta i tip projekta u odnosu na stepen opšteg uticaja i značaj projekta na životnu sredinu;
  2. Ocena projekta (stepen pripremljenosti projektne dokumentacije stručna osnovanost projekta, tehnički uslovi za izvođenje projekta, obezbeđenost kontrole realizacije projekta, spremnost projekta za realizaciju, plan održavanja pošumljenih površina);
  3. Finansijski kriterijumi:
    – visina udela u finansiranju projekta koji obezbeđuje korisnik sredstava;
  4. Stepen razvijenosti opštine na čijoj se teritoriji realizuje projekat;
  5. Površina obuhvaćena projektom u tekućoj godini.

 

4) DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV

Uz Zahtev se podnosi sledeća dokumentacija:

1) projektna dokumentacija;
2) izjava o načinu finansiranja projekta koja sadrži:
 ukupnu vrednost projekta i visinu sredstava koji se traže iz sredstava Zelenog fonda;
 način na koji će podnosilac zahteva obezbediti sopstvena sredstva i visina iznosa;
 finansijski pregled – specifikacija troškova;
3) saglasnost ili sporazum o saradnji i realizaciji projekta sa upravljačem zaštićenog područja ukoliko se pošumljavaju površine u okviru zaštićenog područja;
4) dozvole, odobrenja, uslovi i saglasnosti neophodne za realizaciju projekta.

5) IZBOR I OCENA PROJEKATA

Izbor i ocenu projekata vrši Komisija za pripremu konkursa za pošumljavanje i ocenjivanje projekata za pošumljavanje, ocenjivanjem kriterijuma iz tačke 3) ovog konkursa.

Utvrđivanje liste projekata i donošenje odluke o raspodeli sredstava, vrši se po postupku propisanom članom 12. Uredbe.
Ako je odlukom o raspodeli sredstava podnosiocu zahteva dodeljen manji iznos sredstava od iznosa navedenog u zahtevu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obavesti Ministarstvo da li prihvata ponuđene uslove finansiranja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Ukoliko podnosilac zahteva ne obavesti Ministarstvo, odnosno ne prihvati ponuđene uslove finansiranja, smatraće se da je odustao od zahteva po javnom konkursu.

NAPOMENA:
Neće se razmatrati/vrednovati:
– nepotpune prijave;
– neblagovremene prijave;
– prijave koje nisu u skladu sa odredbama konkursa;
– prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima.

Prijave i priložena dokumentacija ostaju u arhivi i ne vraćaju se.

6) MESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Tekst javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 19. julom 2019. godine.

Način dostavljanja dokumentacije
Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom nadležnog organa) dostavlja se u jednom primerku (kao organizovana celina – povezana u fascikli ili sl.) u zatvorenoj koverti poštom na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
ul. Omladinskih brigada 1 11070 Novi Beograd
sa naznakom: Za KONKURS „POŠUMLJAVANJE 2019.“
(NE OTVARATI)

ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici republičkih organa.
Na poleđini koverte obavezno napisati pun naziv i adresu jedinice lokalne samouprave.

NAPOMENA: Konkursna dokumentacija dostavlja se i u elektronskom obliku, na adresu: konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rs u pdf formatu, u navedenom roku.

7) ROK ZA OBJAVU JAVNE NABAVKE ZA ODABIR IZVOĐAČA RADOVA, ISPORUČILACA OPREME ODNOSNO PRUŽAOCA USLUGA

Ukoliko je neophodan izbor izvođača radova, isporučilaca opreme odnosno pružaoca usluga u postupku javnih nabavki, isti je potrebno sprovesti, u roku od 30 dana od donošenja odluke o dodeli sredstava.

8) NAČIN I ROK REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Način i rok realizacije dodeljenih sredstava kao i ostali uslovi od značaja za realizaciju projekta pošumljavanja, uređuju se ugovorom između Ministarstva i korisnika sredstava.
Dodeljena sredstva će se realizovati najkasnije do 30. novembra 2019. godine.

9) ROK I NAČIN OBJAVLJIVANJA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA.

Odluka ministra o usvajanju Konačne rang liste se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave, u roku od pet dana od dana donošenja Odluke.

NAPOMENA: Na sve što u ovom konkursu nije navedeno, primereno se odnose odredbe Uredbe i Pravilnika.

Detaljnije