Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini

Konkursi

ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini

Zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod) objavljuje konkurs za finansiranje realizacije programa ili za obezbeđivanje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa u oblasti rodne ravnopravnosti koja realizuju udruženja. Programi treba da doprinesu podsticanju politike jednakih magućnosti u cilju jačanja rodne ravnopravnosti kroz sprovođenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, broj 52/2021).
Termini koji se koriste u ovom Javnom konkursu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

CILJEVI KONKURSA:
1. Doprinos promovisanju i primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti,
2. Osnaživanje žena za participaciju u javnom životu lokalne zajednice,
3. Zaštita i promovisanje politike jednakih mogućnosti kod mladih uzrasta 16-19 godina.

PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća imaju:
• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja do 31.12.2021. godine, koji vodi Agencija za privredne registre,
• Udruženja čije je sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine i koje će sve projektne aktivnosti realizovati na teritoriji AP Vojvodine,
• Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, fondacije, zadužbine, indirektni korisnici budžeta AP Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština AP Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

PRIORITETI KONKURSA:
Pri odabiru predloga programa za dodelu finansijskih sredstava, prioritet će imati oni programi koji doprinose promovisanju i primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, broj 52/2021).

VISINA FINANSIJSKIH SREDSTAVA:
Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za namene ovog Javnog konkursa iznose 10.000.000,00 dinara predviđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2021 i 7/2022) i Finansijskim planom i godišnjim programom rada Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2022. godinu (broj 44/2022).
Udruženja mogu konkurisati sa jednim projektom, visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara, a dužina trajanja projekta ne može biti duža od 3 meseca od dana prenosa sredstava.
Sredstva će biti dodeljena u skladu sa Pravilnikom.
Finansijske obaveze biće realizovane u skladu sa likvidnim mogućnostima Zavoda za 2022. godinu.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE I RANGIRANJE PRIJAVA:

Postupak Javnog konkursa sprovodi Komisija za procenu prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje direktor Zavoda. Komisija procenjuje i vrednuje programe udruženja dodelom odgovarajućeg broja bodova, u skladu sa sledećim kriterijumima:

1. Opis/identifikacija problema – (do 20 bodova);

2. Reference programa: doprinos sprovođenju prioriteta definisanog u Javnom konkursu, dužina trajanja programa, dinamika rada i jasno opisana struktura realizacije aktivnosti, broj direktno uključenih korisnika u program – (do 20 bodova);

3. Jasno opisani ciljevi programa i merljivi rezultati programa i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, obim zadovoljavanja javnog interesa i ciljne grupe programa – (do 20 bodova);

4. Održivost programa i mogućnost njegovog razvijanja – (do 15 bodova);

5. Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosilaca za realizaciju programskih aktivnosti – (do 5 bodova);

6. Ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata, jasno sastavljen, realan i opravdan budžet – (do 15 bodova);

7. Predviđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, kredita i drugo – (do 5 bodova);

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga programa, Komisija može zatražiti pojašnjenje programa i dostavljanje dodatne dokumentacije.

Prijave koje neće biti uzete u razmatranje:

1. Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
2. Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja, adaptacija i opremanje prostorija udruženja;
3. Izgradnja infrastrukture i građevinski radove u okviru programskih aktivnosti;
4. Retroaktivno finansiranje programa čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
5. Programi kojima se ostvaruje dobit;
6. Programi koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju.

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA:
Primenom navedenih kriterijuma, Komisija sačinjava Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja (u daljem tekstu: Preliminarna lista) u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana roka za podnošenje prijava. Preliminarna lista se objavljuje na internet stranici Zavoda, a učesnici Konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana njihovog objavljivanja i pravo prigovora na istu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru učesnika Konkursa donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Odluku o dodeli sredstava, donosi direktor Zavoda uz saglasnost Upravnog odbora, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora udruženja na Javni konkurs i objavljuje na internet stranici Zavoda.

Ukoliko korisnik kome su dodeljena sredstva Odlukom o dodeli sredstava, odustane od dodeljenih sredstava, sredstva se dodeljuju sledećem udruženju sa Preliminarne liste.
Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Zavoda www.ravnopravnost.org.rs

PRIJAVA NA KONKURS:
Prijava na Javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Zavodu, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, IV sprat, kancelarija 416 (tel: 021/6615-177), ili na internet stranici Zavoda https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/
Ispunjenost uslova za učešće na konkursu navedenih u Pravilniku, učesnici konkursa dokazuju dostavljanjem sledeće dokumentacije:
1. popunjen i potpisan Obrazac prijave na konkurs – Obrazac 1
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
3. fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
4. dosadašnja iskustva – realizovani projekti udruženja u periodu 2018-2021. – Obrazac 2,
5. godišnji plan i program rada udruženja za 2022. godinu (u slobodnoj formi, potpisan i overen od zastupnika udruženja),
6. Obrazac 3,
7. potpisanu i overenu preporuku tela za rodnu ravnopravnost iz svoje lokalne samouprave (u slobodnoj formi).
8. Fotokopija stranice iz Statuta udruženja (potpisana i overena od strane zastupnika) kojom se dokazuje da je jedan od ciljeva udruženja unapređenje rodne ravnopravnosti.
*Obrasci 1, 2 i 3 su dostupni na internet stranici Zavoda https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ i popunjavaju se isključivo elektronski.

Prijava na konkurs podnosi se neposredno Zavodu lično ili putem pošte PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, sa naznakom „Konkurs – rodna ravnopravnost za 2022. godinu – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu Zavoda, zatim neblagovremene, nepotpune prijave, prijave koje nisu podnela ovlašćena lica i prijave koje nisu predmet konkursa— neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Rok za podnošenje prijave je 11. maj 2022. godine.

Dodatne informacije ili konsultacije mogu se dobiti putem mejl adrese konkursi@ravnopravnost.org.rs ili na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 od 9 do 14 časova svakog radnog dana.

Detaljnije