Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godiniJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini – opština Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
• socijalne zaštite i humanitarnog rada,
• održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
• održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
• isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u visini do 25.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
• naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;
• naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
• organi jedinica lokalne samouprave
• javne ustanove i javna preduzeća
• privredna društva
• preduzetnici
• zadruge i
• udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.
Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač javnog rada može da ostvari pod uslovom da je registrovan za obavljanje delatnosti na teritoriji Opštine Kanjiža i da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENJE PRIJAVE
Dokumentacija za podnošenje prijave:
• popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
• fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
• fotokopija licence za pružanje usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite – za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.);
• informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.
Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih u skladu sa zakonom.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.
Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, Filijali Kikinda/ Ispostavi Kanjiža Nacionalne službe za zapoljavanje neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda/ Ispostavi Kanjiža ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs

Javni konkurs je otvoren od 11.04.2022. godine do 29.04.2022. godine na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs

Detaljnije