Javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

Konkursi

SKGO

Javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, objavljujemo javni poziv za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu paketa podrške, a koji obuhvata konkurse u tri različite oblasti, i to:

• Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom planova razvoja u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i drugim primenljivim propisima.

• Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom srednjoročnih planova LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova i drugim primenljivim propisima.

• Konkurs za dodelu Paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata u korisničkoj LS u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i primenom pristupa koji predstavljaju dobru praksu kapitalnog budžetiranja uz pridržavanje metodološkog koncepta shodno Uredbi o upravljanju kapitalnim projektima.

U okviru ovog javnog poziva, predviđena je i komplementarna podrška za uvođenje javnog budžetskog portala za 10 LS iz reda izabranih po navedenim konkursima, pri čemu će prednost imati LS obuhvaćene paketima podrške za kapitalne projekte.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Paket podrške LS, kao modalitet rada sa gradovima i opštinama, predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama, kreiran tako da, vođenjem kroz konkretan proces i pružanjem odgovarajuće stručne podrške, pomogne korisničkim LS i doprinese izgradnji njihovih kapaciteta. U tom smislu, LS izabrane u okviru predmetnog javnog poziva dobiće stručnu podršku za postizanje konkretnih ciljeva u skladu sa temom pojedinačnog konkursa kako je navedeno.

Planirano trajanje realizacije paketa podrške je okvirno 12 meseci, a predviđeno je da će po svakom od 3 konkursa za podršku biti odabrano po 10 LS.
Konkursi u okviru objavljenog poziva namenjeni su svim gradovima i opštinama, uključujući i gradske opštine koje mogu konkurisati za podršku uz pribavljenu saglasnost matičnog grada, kako je obrazloženo u odeljku 3.1 Smernica za podnošenje prijava (Prilog 1). Pravo na podršku po bilo kojem od 3 predmetna konkursa ne može ostvariti lokalna samouprava koja je u trenutku konkurisanja korisnica podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta, a koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog javnog poziva. U skladu sa svojim potrebama i prioritetima, lokalne samouprave mogu podneti prijave u okviru jednog ili više konkursa obuhvaćenih pozivom, uz ograničenje da u okviru ovog javnog poziva ne mogu istovremeno konkurisati za podršku u izradi plana razvoja i podršku u izradi srednjoročnog plana.

Smernice za podnošenje prijava i dokumenta za prijavu (na ćiriličnom i latiničnom pismu) možete preuzeti u nastavku teksta.

Podnošenje prijava obavlja se putem redovne pošte na adresu SKGO do 23. marta 2022. godine.

U cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće organizovana dva onlajn informativna sastanka na kojima će biti predstavljene Smernice za podnošenje prijava kao i Obrasci za prijavljivanje i dati odgovori na pitanja učesnika – 1. i 3. marta 2022. godine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti SKGO svakog radnog dana u periodu trajanja konkursa:
• za podršku u izradi plana razvoja LS, putem telefona 064 870 3384 kao i elektronskom poštom na milica.railic@skgo.org
• za podršku u izradi srednjoročnog plana LS, putem telefona 011 735 7961 kao i elektronskom poštom na jelena.plocic@skgo.org i
• za podršku u unapređenju planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS, putem telefona 011 735 7966 kao i elektronskom poštom na anida.mujovic@skgo.org

Detaljnije