Poziv za javno zagovaranje mreža OGD u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”

Konkursi

ŠVAJCARSKA AGENCIJA ZA RAZVOJ I SARADNJU (SDC)

Poziv za javno zagovaranje mreža OGD u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”

Drugi po redu, Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT za osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji i podršku zagovaračkim inicijativama mreža na lokalnom i/ili nacionalnom nivou uz uključivanje građana/ki u procese kreiranja javnih politika i donošenja odluka.

Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“

Rok za prijavu na konkurs 18.02.2022 do 17 h

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva
• Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu 2.950.000 RSD

Vrsta podrške
Bespovratna sredstva (grant šeme)
Oblast podrške
Pravda
• Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
• Javna Uprava
Životna sredina i klimatske promene
• Zaštita životne sredine
Civilno društvo
• Civilno društvo
Ostalo
• Dobro upravljanje, decentralizacija, rodna ravnopravnost

Ciljna grupa podrške
• Organizacije civilnog društva
Geografska oblast podrške
• Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta 12 meseci

Posebni zahtevi donatora
Projekat Vlade Švajcarske „ Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje novi, drugi po redu Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva”. Kroz ovaj Poziv biće podržano do 10 predloga projekata formalnih i neformalnih mreža koje deluju na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. Cilj novog poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji i podrška zagovaračkim inicijativama mreža na lokalnom i/ili nacionalnom nivou uz uključivanje građana/ki u procese kreiranja javnih politika i donošenja odluka. Ključni pravci delovanja koji se očekuju u projektnim predlozima aplikanata su: mobilizacija i uključivanje građana u procese kreiranja javnih politika i donošenja odluka, praćenje sprovođenja zakona i politika, ljudska i građanska prava, dobro upravljanje, rodna ravnopravnost i povezane teme, decentralizacija, zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i marginalizovane grupe. Pod mrežama organizacija u ovom pozivu smatraju se: 1. formalne mreže – mreže koje su registrovane u Agenciji za privredne registre (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (član 7); 2. neformale mreže (koalicije, alijanse, platforme, unije, itd.) – mreže koje nemaju status pravnog lica, nisu registrovane u APR-u kao savezi i čije članicesu organizacije civilnog društva , registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama ili grupe građana. Predlozi projekata moraju doprineti ostvarivanju KONKRETNIH ZAGOVARAČKIH INICIJATIVA, koje podrazumevaju veće učešće građana u procesima kreiranja javnih politika i donošenju odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou. Predlozi projekata moraju da sadrže NAJMANJE JEDAN od elemenata: * jačanje odgovornosti u radu lokalnih i/ili nacionalnih institucija – kroz, na primer, unapređenje transparentnosti i načina komunikacije javnih vlasti sa građanima i organizacijama; * unapređenje pružanja usluga građanima/kama (uključujući marginalizovane grupe) – kroz, na primer, unapređenje ili usvajanje novih propisa; * povećanje učešća građana/ki u procesima kreiranja javnih politika i donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou. OGD koja podnosi predlog projekta, kao i OGD ili neformalne grupe građana koje su kao članice mreže uključene u Poziv za javno zagovaranje mreža OGD (koaplikanti), mogu biti podržane najviše dva puta u okviru ACT projekta, ali ne sme doći do preklapanja aktivnosti i resursa. Ovo se odnosi i na OGD ili neformalne grup građana koje su kao članice mreže podržane kroz tekući grant za javno zagovaranje mreža (trajanje: 1. januar 2021. godine-30. jun 2022. godine). Ovim pozivom, prednost će biti data mrežama koje nisu podržane kroz tekući grant. OGD ili neformalna grupa građana koja je članica više mreža kojima bude dodeljen grant u okviru ovog Poziva, može biti korisnica finansijskih sredstava samo u okviru jedne mreže. U predlogu projekta je potrebno navesti KOJE SVE ČLANICE MREŽE ĆE UČESTVOVATI U SPROVOŠENJU PLANIRANIH AKTIVNOSTI I ZA KOJE KONKRETNE AKTIVNOSTI ĆE BITI ZADUŽENE. Potrebno je najmanje 3 OGD, a najviše 5, članica mreže koje učestvuju u sprovođenju projekta. Za potrebe ovog Poziva, formalno registrovane mreže su dužne da otvore namenski račun za ovaj grant.

Link do konkursa
https://act.org.rs/grants/javno-zagovaranje-mreza-2022/

 

Izvor