JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH „MOJA PRVA PLATA“

Konkursi Poziv

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU
Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu:
Program) podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno
praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija
za rad.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez
radnog iskustva. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno
iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim
lice konkuriše.
Trajanje Programa je 9 meseci.
Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje:
1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom
mesečnom iznosu od:
 22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
 26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne
bolesti, u skladu sa zakonom.
Pored navedenog iznosa, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna
sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje
Nacionalna služba za zapošljavanje. Na dodatni novčani iznos koji uplaćuje
poslodavac, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, plaća se porez na druge
prihode po stopi od 20%.
II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji Programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava
sledeće uslove:
 ima sedište na teritoriji Republike Srbije;
 izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u
zakonskim rokovima;
2

 u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u
registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za
zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste
redovno izmiruje;
 ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica, pri čemu jedan mentor
može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica;
 ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno
radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju
zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbeđuje sve
druge uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.
Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru.
Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a
naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa posebnim propisom Vlade
o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.
Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da ograniči broj poslodavaca
koji se mogu uključiti u Program, kao i broj oglašenih pozicija po poslodavcu, kako bi
se obezbedilo ravnomerno učešće poslodavaca iz više različitih sektora.
Broj nezaposlenih lica na osposobljavanju
Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u Program uključi jedno
nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u Program
uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima
pravo da u Program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog
broja zaposlenih.
Uslovi za nezaposlena lica
Nezaposleno lice se može uključiti u Program ako:
o se nalazi na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje,
o ima najmanje srednje obrazovanje,
o ima do navršenih 30 godina na dan prijave za učešće u Programu,
o nema radnog iskustva, odnosno ima stečeno radno iskustvo kraće od 6 meseci
na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,
o nije ranije bilo korisnik Programa „Moja prva plata“,
o u periodu od šest meseci pre objave ovog javnog poziva nije bilo u radnom
odnosu kod izabranog poslodavca.
Pre uključivanja u program Nacionalna služba za zapošljavanje vrši
proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz ovog javnog poziva za
nezaposlenog.
III PODNOŠENjE ZAHTEVA POSLODAVCA
Zahtev za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na
veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 20.08.2021. godine do 20.09.2021.
godine.

Link: http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/16/16632_javni_poziv_za_realizaciju_programa_moja_prva_plata_2021.pdf