Sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sufinansirati programe i projekte u oblasti visokog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 8.841.577,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA  SREDSTAVA

A) Ustanove visokog  obrazovanja

1.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 5.778.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za unapređenje visokog obrazovanja kroz pojedinačne programe i projekte ustanova, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i usluge informisanja.

2.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 1.833.577,00 dinara, koji iznos je namenjen za obezbeđivanje materijala za obrazovanje.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove visokog  obrazovanja u AP Vojvodini.

B) Nevladine organizacije i  udruženja studenata

1. Za programe i projekte nevladinih organizacija i udruženja studenata na nivou visokog obrazovanja – 1.230.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za:

•    unapređivanje  visokog  obrazovanja;
•    obezbeđivanje  uslova za podizanje kvaliteta visokog  obrazovanja;
•    poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija i udruženja studenata u cilju realizacije projekata u oblasti visokog obrazovanja;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti visokog obrazovanja, i
•    obezbeđivanje uslova talentovanim studentima, studentima sa posebnim potrebama i studentima pripadnicima nacionalnih manjina.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja studenata u AP Vojvodini.

ZAJEDNIČKI  USLOVI  KONKURSA:

I    Raspodela  sredstava  vrši  se  na  osnovu  sledećih  kriterijuma:
1.    značaj programa (projekta) za unapređenje visokog obrazovanja;
2.    ukupni troškovi  potrebni za  realizaciju programa (projekta),
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekta),
4.    kontinuitet u finansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekta)

II    Podnosilac  prijave,  uz  Upitnik,  treba  da  priloži:

1.    kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj, mesto i vreme održavanja skupa, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa (projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija potvrde  o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE  PO  ZAHTEVIMA  I  NAČIN  APLICIRANjA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o  rezultatima Konkursa pismeno  obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije programa (projekta). Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa (projekta).

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnim novinama „Dnevnik“ i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave se podnose na priloženom Upitniku.
Prijave sa   potrebnom dokumentacijom   se podnose na  adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Upitnik za visokoškolske ustanove u AP Vojvodini

Upitnik za nevladine organizacije i udruženja studenata sa sedištem u AP Vojvodini