KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLJAVANJA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE.

Konkursi

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLJAVANJA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2021. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1017 – Zaštita žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, iz izvora finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja iz budžeta, privatnim preduzećima, radi realizacije programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA:
Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i koji je sastavni deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima Centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu: Korisnice mere).
Ukupna sredstva za podsticanje zapošljavanja iznose 5.000.000,00 dinara. Ovim programom planirana su sredstva za bruto zaradu Korisnice mere (porezi i doprinosi na teret zaposlene i na teret poslodavca) i putnih troškova, ukoliko postoje, u trajanju od 12 meseci. Sredstva će se isplaćivati kvartalno. Iznos zarade Korisnice mere treba da je u skladu sa aktima Poslodavca, da odgovara kvalifikacijama i radnom mestu na koje se osoba zapošljava i ne sme biti ispod minimalne zarade u Republici Srbiji.
Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcu, koji u radni odnos prima lice koje je ciljna grupa ovog Konkursa, koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Podnosilac zahteva, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: Poslodavac) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog javnog konkursa.
Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci, sa punim radnim vremenom, sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluga i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:
1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine
2. da je osposobljen i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje
3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak
4. da nije bio u blokadi zadnjih šest meseci pre objave Konkursa
5. da uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda maksimalno
6. da na osnovu predloga i procene Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši selekciju kandidatkinja za navedeno radno/a mesto/a.
DOKUMENTACIJA KOJU POSLODAVAC DOSTAVLJA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILJA“.

Podnosilac zahteva – Poslodavac, po ovom Konkursu dostavlja sledeću dokumentaciju:
• Popunjen konkursni obrazac koji sadrži opšte podatke o poslodavcu, opis zahteva radnog mesta i iznos zarade. Obrazac se može preuzeti u na sajtu www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs;
• Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre ili rešenje o registraciji za Poslodavce koji nisu registrovani kod Agencije za privredne registre);
• Izveštaj o prometu Poslodavca od banaka koje za njega obavljaju poslove platnog prometa, za poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
• Dokaz od banaka koje za Poslodavca obavljaju poslove platnog prometa da računi nisu bili u blokadi;
• Izvod iz poreske prijave ili uverenje Ministarstva finansija poreske prijave na kome piše da su izmireni porezi i doprinosi za zaposlene;
• Dokaz o redovnoj isplati javnih prihoda.

OBAVEZE POSLODAVCA
Poslodavac je dužan da:
• Po donošenju Odluke Sekretarijata, prisustvuje informativnom razgovoru o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, koji organizuje Sekretarijat;
• Po donošenju Odluke Sekretarijata, zaključi ugovor o radu sa izabranom Korisnicom mera na određeno vreme u trajanju od 12 meseci sa punim radnim vremenom;
• Redovno vrši isplatu zarade na račun Korisnice mere i putnih troškova (ukoliko postoje) i redovno uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i istekom svakog meseca dostavi dokaz o mesečnoj uplati istih i izveštaj o prisutnosti na radu za lice/a iz ugovora;
• Omogući Sekretarijatu i Centru za socijalni rad monitoring nad sprovođenjem aktivnosti finansiranih po osnovu ovog Konkursa;
• Obezbedi Korisnici mere ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost shodno zakonu i ne iznosi podatke o tome da je Korisnica mera pretrpela nasilje i da je zbog toga zaposlena.

DONOŠENJE ODLUKE
Nakon selekcije prijavljenih Poslodavaca i Korisnica mera Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na predlog Komisije, doneće Rešenje o dodeli sredstava.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Prilikom zaključivanja Ugovora o radu između Poslodavca i Korisnice mera, poslodavac je dužan da obezbedi saglasnost Komisije o ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.
Na osnovu donete odluke, Sekretarijat i Poslodavac zaključuju Ugovor o dodeli sredstava za novo zapošljavanje korisnica koja je trpela nasilje u partnerskim i porodičnim odnosima.
Poslodavac je dužan da zaključi ugovor o radu sa Korisnicom mera i isti ugovor dostavi Sekretarijatu prilikom potpisivanja ugovora iz stava 1. ovog odeljka.
Prilikom zaključenja ugovora, Korisnica mere je u obavezi da Sekretarijatu dostavi potvrdu/ stručno mišljenje nadležnog Centra za socijalni rad da je nasilje u porodici i partnerskim odnosima prijavljeno i da je zapošljavanje procenjeno kao adekvatna mera u okviru indvidualnog plana integrisanih usluga, koji je izrađen u saradnji sa drugim pružaocima usluga, a koji uključuje podršku u ostvarivanju drugih prava i potreba kao i potvrdu NSZ-a.
Ukoliko Poslodavac ili Korisnica mera prekinu ugovor o radu pre isteka perioda na koji je zaključen, Poslodavac je u obavezi da primljena sredstva od strane Sekretarijata, vrati, što će biti precizirano ugovorom opisanim u stavu 1. ovog odeljka.

PRAVA I OBAVEZE
Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:
• Dokaz o zapošljavanju lica po ovom Konkursu (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
• Jednu blanko solo menicu, registrovanu u poslovnoj banci Poslodavca, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora; Potpis na menici mora odgovarati potpisu na depo kartonu iz poslovne banke u kojoj se uzima menica a koji se takođe dostavlja Sekretarijatu prilikom zaključenja ugovora;
• Dokaz o otvorenom namenskom računu kod Uprave za trezor;

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 20.9.2021.godine

Za sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom konkursa kontakt osoba u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je Daniel Dimitrov, na e-mail daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs

Detaljnije.