Javni konkurs za projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, i to:
1. Javni konkurs za podršku izradi dokumenata javnih politika i propisa.

Pravo učešća na konkursu:
Pravo učešća na konkursu imaju udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez koji je upisan u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:
Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 29. aprila 2021. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 29. aprila 2021. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 29. aprila 2021. godine).

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata.
1. Javni konkurs za podršku izradi dokumenata javnih politika i propisa.

Model pravilno popunjenog OPK obrasca.

Detaljnije