Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica
lokalnih samouprava, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
  • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji;
  • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
  • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
  • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
  • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
  • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
  • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

PROGRAMI KOJI ĆE SE FINANISIRATI
Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini, a koji, pre svega, imaju za cilj:
1. unapređenje sporta dece i mladih uključujući i školski sport;
2. povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportskerekreacije;
3. razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
4. podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara.

TRAJANJE KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 1. jula 2021. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2021. godini.

Detaljnije