Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Konkursi

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Opšti cilj ovog poziva za dostavljanje predloga projekta je:
Jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih i lokalnih strateških mera.

Specifični cilj(evi) ovog poziva za dostavljanje predloga projekta su:
1. Unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja romskog stanovništva kroz aktivnosti zapošljavanja koje sprovode lokalne zajednice.
2. Podrška aktivnostima koje imaju za cilj borbu protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romske populacije.

Okvirna raspodela sredstava po partijama:
Partija br. 1: Inicijative za aktivno zapošljavanje romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 1,4 miliona evra biće dodeljena za projekte koji predlažu zapošljavanje romskog stanovništva.
Partija br. 2: Borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 600 000 evra biće dodeljena za projekte koji podržavaju (unapređuju) borbu protiv diskriminacije i ravnopravnost romskog stanovništva.

Ukoliko se alokacija namenjena za konkretnu partiju na može iskoristiti zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekta, ugovorno telo zadržava pravo da preostali iznos preraspodeli na drugu partiju.

Iznos bespovratnih sredstava (granta)
Svi iznosi bespovratnih sredstava (grantovi) koji se traže po ovom pozivu za dostavljanje predloga projekta moraju da budu između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:
• minimalni iznos: 40 000 evra
• maksimalnih iznos: 60 000 evra

Vodeći aplikant predloga projekta
(1) Da bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva koja se dodeljuju, vodeći aplikant predloga projekta mora:
• da bude pravno lice i
• da bude neprofitan i
• da bude organ lokalne vlasti: opština, grad ili gradska opština u Republici Srbiji i
• da bude neposredno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa ko-aplikantom (ili više njih) i povezanim licima, a ne da nastupa kao posrednik.

(2) Potencijalni aplikanti ne smeju da učestvuju u pozivima za dostavljanje predloga projekta niti da im se dodele bespovratna sredstva ako se nalaze u bilo kojoj od situacija navedenih u Odeljku 2.6.10.1 praktičnog vodiča;

Vodeći aplikant mora da nastupa sa najmanje jednim ko-aplikantom kako je niže navedeno.

Ako mu bude dodeljen ugovor o bespovratnim sredstvima, glavni podnosilac predloga projekta će postati korisnik koji se u Aneksu E3h1 (posebni uslovi) naziva koordinator. Ovaj koordinator je glavni sagovornik ugovornog tela. On zastupa sve druge sukorisnike u istom projektu (ako ih ima) i postupa u njihovo ime i koordinira koncipiranjem i sprovođenjem projekta.

Ko-aplikant (ili više njih)
Vodeći aplikant mora da nastupa s najmanje jednim obaveznim ko-aplikantom, a taj obavezni ko-aplikant mora:
• Da bude pravno lice i
• Da bude neprofitan i
• Da bude organizacija civilnog društva koja deluje u sektorima relevantnim za ovaj Poziv, osnovana u Republici Srbiji, najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog Poziva.

Krajnji rok za podnošenje kompletne prijave: 18. februar 2019.

Detaljnije