Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i elektronskih knjiga, za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i elektronskih knjiga, za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2021. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama će u 2021. godini sufinansirati nabavku knjiga, druge publikacije i elektronske publikacije, za potrebe javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem popunjavanja bibliotečkih fondova javnih biblioteka u Vojvodini, u iznosu od 4.000,000.00 dinara (slovima: četirimilionadinara i 00/100): po klasifikaciji korisnika 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine (indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine).
2. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i elektonskih knjiga za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2021. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od 30. januara do 1. marta 2021. godine.

4. Prijava se podnosi lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu,
javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i elektronskih knjiga za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2021. godini)

5. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat tokom 2020. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu, kao i na konkursima koje Sekretarijat raspiše naredne godine, ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

7. Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon broj 021/487-4872, kontakt osoba Tamara Benc Rajčetić, e-mail: tamara.benc-rajcetic@vojvodina.gov.rs.

8. Prijave prispele na Konkurs, na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka, razmatra i stručno obrazlaže konkursna komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

9. Prijave na konkurs podnose se na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici organa koji raspisuje konkurs.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2) detaljni opis projekta;
3) detaljno razrađen budžet projekta;
4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5) kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.
10. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraju se.
11. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

II KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava za nabavku knjiga, drugih publikacija i elektronskih knjiga, vršiće se, u skladu s Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟ br. 105/2016, 112/2017), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata, proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske ili gradske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine ili grada, a u skladu sa visinom sredstava planiranih za Konkurs.

Detaljnije