Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

 1. CILJ KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

 1. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata i nabavka žive divljači na teritoriji AP Vojvodine.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

 1. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 40.000.000,00 dinara.

Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

 1. VISINA I NAMENA SREDSTAVA U ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara sufinansiraće se:
 2. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata i nabavka žive divljači do 90% za tačku 1a i 1v, i do 100% za tačku 1b, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara i to za:

1a – sufinansiranje nabavke žive divljači do 90% u iznosu do 12.000.000,00 dinara, i to za:
-nabavku odraslih jedinki žive divljači – fazana (Phasianus colchicus) za potrebe unošenja u lovišta u periodu oktobar – decembar, do 300.000,00 dinara po lovištu, a u skladu sa prihvaćenim projektom;

1b – finansiranje nabavke žive divljači do 100 % u iznosu do 6.000.000,00 dinara, i to za:
-nabavku žive divljači poljske jarebice (Perdix perdix) za potrebe unošenja u lovišta, pri čemu prilikom svake isporuke u određeno lovište broj isporučenih jedinki u jatu ne sme da bude manji od 30 jedinki, a u skladu sa prihvaćenim projektom;

1v – sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije lovno – tehničkih objekata i nabavke žive divljači u lovištima posebne namene, do 90%, u iznosu do 22.000.000,00 dinara, i to za:
– izgradnju i rekonstrukciju ograde i nabavke žive divljači u lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 16.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom,
– nastavak izgradnje novih uzgajališta autohtone divljači ranije prihvaćenih projekata u lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 5.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom,
– izgradnja i rekonstrukcija bunara i pojilišta za divljač u posebno vodno ugroženim lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 1.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

 1. USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da za istu namenu i za istu lokaciju, nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :

 • za sredstva iz tačake 1a) – korisnici lovišta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji su planirali nabavku odraslih jedinki fazanske divljači (Phasianus colchicus) iz veštačke proizvodnje, radi ispuštanja u lovište u lovnoj 2022/2023. godini, osim korisnika lovišta posebne namene.
 • za sredstva iz tačake 1b) – korisnici lovišta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, gde postoje povoljni stanišni uslovi, stručni kapaciteti kao i uslovi za prihvatanje, ispuštanje, ishranu i monitoring poljske jarebice (Perdix perdix), iz veštačke proizvodnje, a radi ispuštanja u lovište, osim korisnika lovišta posebne namene.
 • za sredstva iz tačake 1v) – korisnici lovišta posebne namene sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji mogu konkurisati za izgradnju i rekonstrukciju postojećih i novih ograda lovišta, izgradnju, rekonstrukciju bunara i pojilišta za divljač u posebno vodno ugroženim lovištima, završetak prihvaćenih ranije započetih projekata izgradnje uzgajališta divljači i nabavku žive divljači u lovištima posebne namene, a koji imaju lovnom osnovom predviđenu izgradnju, rekonstrukciju lovno tehničkih objekata i nabavku žive divljači u lovnoj 2022/2023 godini.

VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 30.06.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.