Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2021. godini finansirati – sufinansirati projekte u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, shodno zakonu.

Opšti cilj konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, edukaciji, promociji i prezentaciji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i unapređenju rada udruženja koja čuvaju i promovišu narodnu tradiciju.

Sekretarijat će sredstvima u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara, po ekonomskoj klasifikaciji korisnika 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, finansirati – sufinansirati projekte i programe od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji doprinose:
• istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, negovanju, prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
• obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje;
• edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice;
• digitalnoj obradi i prezentaciji tradicionalnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u novim medijima;
• promovisanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba kod dece i mladih;
• promovisanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba iz Vojvodine u drugim mestima Republike Srbije i regionu i unapređuju saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji, i
• unapređenju rodne ravnopravnosti kroz projekte istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini.

I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2021. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata, sa pratećom dokumentacijom.
Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta/programa (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta/programa po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realizatora projekta/programa (u prilogu) i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.
Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2021. godini)

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od 30. januara do 1. marta 2021. godine.

Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa 2 projekta na Konkursu. Za svaki projekat podnosi se posebna prijava i prateća dokumentacija.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijave prispele na Konkurs, na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka, razmatra i stručno obrazlaže konkursna komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2020. godini dodelio sredstva na ime finansiranja – sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.
Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4642, imejl: slavko.matic@vojvodina.gov.rs ili 021/487-4548, imejl: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs.

II – POSEBNI USLOVI KONKURSA
Na Konkursu mogu da učestvuju ISKLJUČIVO udruženja građana registrovana za poslove kulture, koja svojim radom doprinose istraživanju, očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini.

III – KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti i programi u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, koji se finansiraju – sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2021. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima i prioritetima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Konkursom,
– da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja i
– da odgovaraju kriterijumima i merilima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.
Sekretarijat neće finansirati – sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke i slično), kao ni plate zaposlenih.

Detaljnije