MINISTARSTVO SPORTA – Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osoba sa invaliditetom

Konkursi

MINISTARSTVO SPORTA

Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osoba sa invaliditetom

Ministarstvo sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa, odnosno projekata koji se odnose na izgradnju sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osoba sa invaliditetom.
Osnovni cilj programa, odnosno projekata je stvaranje uslova za bavljenje sportom osoba sa invaliditetom i obezbeđenje pristupačnosti postojećih sportskih objekata osobama sa invaliditetom.
Sredstva za finansiranje programa, odnosno projekata biće planirana u budžetu Ministarstva za 2025. godinu, na poziciji 511 ‒ Zgrade i građevinski objekti.

USLOVI I KRITERIJUMI KOJE TREBA DA ISPUNI PREDLOŽENI PROGRAM, ODNOSNO PROJEKAT
Predlog programa, odnosno projekta izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.
Formalni kriterijumi
Predlozi programa, odnosno projekta razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni kriterijumi utvrđeni u članu 16. Pravilnika:
– da je uz predlog dostavljeno propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu i predloženom programu, odnosno projektu (naziv nosioca i naziv programa, odnosno projekata, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opšteg interesa iz člana 112. stav 1. Zakona) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;
– da je predlog podnet na utvrđenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi;
– da je potpun, jasan, precizan i sadrži verodostojne podatke;
– da je podnet u propisanom roku.

KRITERIJUMI ODOBRAVANjA PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA
U postupku odobravanja programa, odnosno projekata izgradnje, opremanja i održavanja sportskih objekata ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 44. Pravilnika, i to:
• da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
• da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
• da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
• da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
• da je sportski objekat kategorisan u sladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih objekata;
• da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
• da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
• da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
• da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
• da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
• da je sportski objekat u javnoj svojini (u celini ili delimično);
• da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe;
• da se izgradnja i održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javno – privatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno – privatno partnerstvo;
• da se ugovorom regulišu sva svojinska i imovinska pitanja u vezi izgradnje i održavanja sportskog objekta, u skladu sa zakonom kojim je uređena javna svojina i drugim zakonima.
U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na adrese: bratislav.petrovic@mos.gov.rs i marija.kuzeljevic@mos.gov.rs.

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE 28. JUN 2024. GODINE

Detaljnije