Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2019. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Uzimajući u obzir privođenje kraju finansijske perspektive EU 2014 – 2020, tekuće pripreme za novi finansijski period, kao i obavezu usklađivanja dokumentacije na nacionalnom i sub-nacionalnom nivou, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 30/18 od 19. aprila 2018.), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru ovog poziva sufinansiraće:

– izradu Analize implementacije postojećih strateških dokumenata lokalnih samouprava, koji imaju rok važenja do 2020. godine.

Cilj analize je pravovremena i adekvatna priprema za novi programski period i kreiranje novih razvojnih strategija JLS za period 2021-2027. Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije definisana su načela izrade planskih dokumenata, među kojima je načelo kontinuiteta planiranja – cikličnost procesa planiranja, praćenja sprovođenja i vrednovanja učinaka, kao i zasnovanost novog planskog dokumenta na planskim dokumentima koji su mu prethodili i nalazima vrednovanja postignutih učinaka već sprovedenih javnih politika.

Uslov za podnošenje prijave je da JLS ima usvojen strateški plan razvoja sa rokom važenja do 2020. godine.

Ovim konkursom neće biti finansirana izrada dokumenata razvojnog planiranja i dokumenata javnih politika, zbog završetka finansijske perspektive EU 2014-2020. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije jasno naglašava potrebu usklađivanja planskih dokumenata na svim nivoima, sadržajem, procedurom i metodologijom prema preporukama Evropske komisije i uputstvima Vlade, u skladu sa potrebama koje proizilaze iz procesa pridruživanja.

II.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list APV“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalans), u ukupnom iznosu od 9.400.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 800.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

2) Podnosioci projekta su jedinice lokalne samouprave, i kao takve konkurišu samostalno.

3) Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može podneti prijavu sa najviše jednim projektom.

4) Podnosioci projekta moraju imati usvojen strateški plan razvoja sa rokom važenja do 2020. godine.

5) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

6) Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan.

7) Na koverti mora da stoji naziv, “KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

8) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 01. 11. 2019. godine.

9) Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10) Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

11) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

12) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

13) Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: marijana.rakic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-42-08 i milivoj.cvjetan@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-41-58 radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije