OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2023. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 22/2022) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini u okviru razdela 4; glava 1; program 14 – Razvoj sporta i omladine; programska aktivnost – 0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima; funkcionalna klasifikacija 810; ekonomska klasifikacija 481; pozicija (105/0) 184.

Sredstva po ovom Konkursu u iznosu od 1.000.000,00 dinara se dodeljuju za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status mladog talentovanog sportiste amatera.

Kandidata za status „mladog talentovanog sportiste amatera“ predlažu sportske organizacije po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije, rezultata rada, diploma i zahvalnica ostvarenih u prethodnoj godini.

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU:
1. da je u pitanju sportista amater
2. da je sportista državljanin Republike Srbije
3. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
4. da ne ostvaruje stipendiju od drugih nivoa vlasti u Republici Srbiji
5. da je sportista u tekućoj godini rangiran u skladu sa članom 139. i članom 140. stav 2. Zakona o sportu
6. da ga njegova sportska organizacija predloži za ostvarivanje prava na stipendiju
7. da se u periodu ostvarivanja prava na stipendiju i dalje bavi sportskim aktivnostima u sportskoj organizaciji koja ga je predložila
8. da ima od 15 do 23 godina, ako se radi o individualnom sportu i/ili od 12 do 16 godina u slučaju ekipnih sportova
9. da je učenik osnovne ili srednje škole koji je u prethodnoj školskoj godini ostvario minimalno vrlo dobar uspeh i ocenu iz vladanja koja ne može biti manja od 4 ili da je student
10. da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom
11. da poštuje antidoping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu
12. da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i ferplejom i da ne narušava ugled sportista, sportske organizacije i sporta.

Raskid ugovora i obustava isplate stipendije vrši se na predlog Komisije za stipendije, Sportskog saveza opštine Kanjiža ili sportske organizacije, ako korisnik stipendije prestane da ispunjavanja uslove utvrđene Pravilnikom i ovim konkursom.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Konkursna dokumentacija sadrži:
• obrazac prijave (Obrazac SP-1);
• potvrdu da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza i da tamo i trenira;
• fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
• uverenje osnovne/srednje škole ili fakulteta koji pohađa;
• za učenike fotokopiju svedočanstva kao dokaz o ostvarenom uspehu u prethodnoj školskoj godini;
• izjavu punoletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-1), odnosno izjavu roditelja maloletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-2);
• fotokopiju lične karte punoletnog kandidata ili izjavu roditelja o prebivalištu maloletnog kandidata (Obrazac I-3)
Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi koji su članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža u kojima se treniraju:
– pojedinačni sportovi, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za tri kandidata s tim što se ugovor zaključuje sa 2 kandidata koja imaju najviše bodova, a treći kandidat se predlaže za slučaj raskida ugovora sa izabranim kandidatima iz iste sportske organizacije;
– ekipni sportovi, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za četiri kandidata i to 2 kandidata muškog pola i 2 kandidata ženskog pola s tim, što se ugovor zaključuje sa 2 kandidata i to jednim kandidatom muškog pola i jednim kandidatom ženskog pola koji imaju najviše bodova, a drugi kandidat muškog i ženskog pola se predlažu za slučaj raskida ugovora sa izabranim kandidatima iz iste sportske organizacije.

U slučaju da više kandidata ima isti broj bodova, sportska organizacija diskrecionom ocenom predlaže kandidata/e sa kojima će se zaključiti ugovor.

Osim propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja sa ostalim obrascima čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža (datum objave je 24.02.2023).

Detaljnije