Poziv zainteresovanim osnovnim i srednjim školama za učešće u realizaciji projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ Srbija

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Poziv zainteresovanim osnovnim i srednjim školama za učešće u realizaciji projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia) Srbija

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia) predstavlja trogodišnju aktivnost koju zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a u okviru Programa Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 2. faza“. Program realizuje Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ se zasniva na rezultatima projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“ koji je sproveden u periodu 2017-2019. godine u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoje, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i drugim partnerima.

Novi projekat ima za cilj da promoviše kvalitetno obrazovanje pružanjem podrške školama, njihovoj lokalnoj zajednici u njihovim naporima u pogledu borbe za uklanjanje predrasuda i diskriminatornih pristupa ka osetljivim grupama, kao i prevenciji nasilja u školama. Projekat će koristiti Okvir kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope za sistematsku podršku na dva nivoa – školskom, uključujući lokalne zajednice kao i na nivou obrazovnih politika.

Projekat traje 36 meseci, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz aktivnosti koje obuhvataju širu grupu relevantnih učesnika, uključujući i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, istraživačke institute, izabrane škole, lokalne zajednice, medije, nevladine organizacije, stručnjake, akademske, kao i međunarodne organizacije/donatore u Srbiji.

Škole koje budu izabrane za učešće u Projektu treba da promovišu koncept demokratske kulture u školi kroz nastavne i vannastavne sadržaje, obuku zaposlenih, uspostavljanje prakse i aktivnosti kojima se kroz pružanje novih znanja, veština i razumevanja, razvijaju stavovi i ponašanja učenika kako bi mogli da brane svoja demokratska prava i preuzmu odgovornost. Sve zainteresovane škole mogu pogledati neke od aktivnosti izabrane kao primeri dobre prakse škola iz prethodnog projekta.

Komisija (predstavnici MPNTR, Delegacija Evropske unije i Saveta Evrope) će nakon prispelih prijava izabrati 40 novih škola vodeći računa o ravnomernoj zastupljenosti osnovnih, srednjih stručnih škola kao i gimnazija, a na osnovu kriterijuma koji se nalaze na linku http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

Škole zainteresovane za učešće u projektu potrebno je da popune formular u prilogu i dostave prateća dokumenta: izjave koje potpisuje uprava škole, zaposleni i savet roditelja kojima se škola obavezuje da će izmeniti uslove za učenje u cilju zadovoljavanja potreba učenika u skladu sa ciljevima projekta, kao i da će biti spremne za širenje primera dobre prakse i podršku drugim školama u okruženju. Izjave su u slobodnoj formi, nije propisan obrazac.

Prijavni formular i prateće izjave, kao i dokumenta kojima dokazuju sviju praksu je potrebno dostaviti do 15. oktobra 2019. na adrese: manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs i kristijan.rajkovic@coe.int.

Detaljnije