Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

I Pravo učešća na Konkursu i namene usluge

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Izrada analiza stanja izabranih javnih zgrada objekte predškolskih ustanova i osnovnih škola, definisanje uslova uspešnog EPC projekta i priprema uslova za pilot tendersku proceduru EPC za izbor ESCO kompanije.

II Ciljevi projekta

Podrška javnim ustanovama u unapređenju energetske efikasnosti javnih zgrada (objekti predškolskih ustanova i osnovnih škola).

III Uslovi konkursa

1. Maksimalni broj jedinica lokalne samouprave kojima se usluga dodeljuje je 5.
2. Jedan podnosilac zahteva konkuriše za sve objekte osnovnih škola i predškolskih ustanova na svojoj teritoriji putem jedne prijave.
3. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
4. Rok za podnošenje prijave je 21. septembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“ , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
3. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
4. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
5. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
6. Izjava podnosioca zahteva da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama. (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata)

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave u kovertama koje nisu obeležene prema zahtevu iz Pravilnika, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli usluge

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i izradu predloga za dodelu usluge lokalnim samoupravama (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminentni stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu usluge i donosi odluku o dodeli usluge korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluka o dodeli usluge korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli usluge

Odlukom o dodeli usluge utvrdiće se pojedinačni broj analiza stanja izabranih javnih zgrada objekata predškolskih ustanova i osnovnih škola po korisniku.
Nakon donošenja odluke Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom usluge (jedinicom lokalne samouprave) ugovor o izvršenju usluge.
Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku
• broj planiranih usluga, broj školskih i predškolskih objekata
• namena usluge
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika usluge
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik usluge je obavezan da Sekretarijatu podnese narativni-opisni izveštaj koji mora da sadrži dokaze izvršenoj usluzi, na obrascu i prema uputstvu koje se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, sa priloženom pratećom dokumentacijom o realizaciji projekta (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Korisnici usluga po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se tiču usluge po javnom konkursu navedu da je u realizaciji usluge učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije