Finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurus za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2019. godini na teritoriji Republike Srbije

1. CILJ JAVNOG KONKURSA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo) finansiraće radove koji se izvode na osnovu člana 144. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18), za koje se ne izdaje građevinska dozvola, kao i radove za koje postoji odgovarajuće rešenje o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova koje je pravosnažno, za koju se traže finansijska sredstva i to na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja i decu beskućnike (prihvatilišta i svratišta za decu i mlade bez doma), (u daljem tekstu: Sigurne kuće, prihvatilišta i svratišta).
Raspisivanjem javnog konkursa Ministarstvo želi da doprinese poboljšanju uslova stanovanja, za korisnike stambene podrške, pre svega za žrtve porodičnog nasilja i decu beskućnike, a što je u skladu sa članom 89. stav 4. tačka 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/16) kao i Nacionalnom strategijom socijalnog stanovanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 13/12) i Akcionim planom za njeno sprovođenje.
Ukupna sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 10.000.000,00 (deset miliona) dinara obezbeđena su u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RSˮ broj 95/18), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 0701 – Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450 – saobraćaj, Programska aktivnost, 0005 – Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

2. USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, upisane u Registar Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja.

Dodatni uslovi za učešće na Konkursu su:
– sprovođenje aktivnosti za realizaciju projekata je teritorija Republike Srbije;
– po navedenom Konkursu predlažu se kratkoročni projekti, ne duži od 5 meseci, kako bi se sve faze projekta (uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja) završile u 2019. godini;
– jedna organizacija može predložiti jedan projekat;
– organizacija mora da ima potpisan pravni akt (ugovor, memorandum, sporazum, itd.) o uzajamnoj saradnji i podršci sa jednom od Sigurnih kuća, prihvatilišta ili svratišta na teritoriji Republike Srbije.
– organizacija mora da ima odgovarajuće:
1. Rešenje o građevinskoj dozvoli, koje je pravosnažno (snabdeveno klauzulom pravosnažnosti, odnosno za koje je izdata potvrda o pravosnažnosti), kao i potvrdu da je isto na snazi odnosno da nije prestalo da važi, a koja je potvrda izdata od organa koji je izdao predmetno odobrenje za izgradnju; ili

2. Rešenje o odobrenju izvođenja radova, koje je pravosnažno (snabdeveno klauzulom pravosnažnosti, odnosno za koje je izdata potvrda o pravosnažnosti), kao i potvrdu da je isto na snazi odnosno da nije prestalo da važi, a koja je potvrda izdata od organa koji je izdao predmetno rešenje o odobrenju izvođenja radova;

U slučaju da se za radove koji su predmet prijave na javni konkurs ne izdaje odobrenje za izgradnju, odnosno rešenje o odobrenju izvođenja radova, potrebno je da organizacija u prijavi navede radove koji će biti izvedeni, saglasno članu 144. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18).

Ministarstvo neće dodeliti ukupno opredeljena sredstva po predmetnom konkursu, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

3. TEMATSKE OBLASTI U KOJIMA JE PLANIRANA FINANSIJSKA PODRŠKA

Unapređenje objekata za stambeno zbrinjavanje – Dodela sredstava za poboljšanje uslova stanovanja u objektima za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica, konkretno za žrtve porodičnog nasilja i decu beskućnike (prihvatilišta i svratišta za decu i mlade bez doma).

4. PROCEDURE SPROVOĐENJA KONKURSA

Obrazac Prijave za finansiranje projekta i obrazac budžeta projekta preuzimaju se sa internet stranice Ministarstva (www.mgsi.gov.rs), portala e-Uprave Republike Srbije (www.euprava.gov.rs).
Popunjen obrazac Prijave (potpisan od strane ovlašćenog lica i obrazac budžeta projekta sa kompletnim prilozima definisanim u konkursu dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom na adresu naznačenu u predmetnom konkursu ili se predaju lično, u pisarnici republičkih organa uprave.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili na drugu adresu neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se predaju najkasnije do 29. marta 2019. godine.

Detaljnije