Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA

Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Projekti koji se finansiraju po osnovu ovog konkursa predstavljaju projekte za finansiranja funkcionisanja kancelarija mladih i za mlade, kroz nabavku opreme potrebne za rad kancelarija i za realizaciju njihovih programskih aktivnosti, kao i za honorar lica angažovanog za rad u kancelariji.

U skladu sa Pravilnikom, zahtev za dodelu sredstava treba posebno da sadrži:

  • jasno napisan predlog projekta;
  • jasnu vezu između ciljeva, zadataka i aktivnosti;
  • realan i dostižan cilj projekta;
  • aktuelnost teme za datu zajednicu i doprinos za jedinicu lokalne samouprave;
  • realan predlog potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti;

Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje po ovom konkursu iznosi 5.000.000,00 (petmiliona) dinara.

TRAJANjE KONKURSA I PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA
Prijave na konkurs podnose se počev od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, i traje do 15. maja 2019. godine.
Komisija za stručni pregled projekata, razmatra pristigle projekte i dostavlja predloge za finansiranje sukcesivno, u skladu sa dinamikom pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od raspoloživosti sredstava za ove namene.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava za Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije