Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kog stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta određeni broj mentoring sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:
• Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
• Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
• Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
• Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
• Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
• Kaizen;
• Konsalting;
• Savetovanje/koučing;
• Obuka;
• Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

USLOVI ZA UČEŠĆE
Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre aprila 2016. godine;
• da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike (Prilog 1 – Lista klasifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu)
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da su u većinskom privatnom vlasništvu;

TRAJANJE
Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2019. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:
1. Obrazac 1 – Popunjena prijava;
2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija) ili poreska prijava za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S).
RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA
Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring iznosi 3.900.000,00 dinara.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

Javni poziv je otvoren do 19. aprila 2019. godine.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoring4sektora@ras.gov.rs ili na broj telefona: 011/3398 809.

Detaljnije